Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Първото редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г. е факт

Първото редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г. е факт

Проведено беше първото редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Участниците се запознаха със сключеното споразумение между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на аналитични услуги за изпълнението на третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Представени бяха индикаторите за събиране на информация за мерките в ПУРБ за ЗБР за периода 2016-2021 г., необходими за тяхното докладване пред ЕК. Експерти от Дирекцията представиха пред аудиторията напредъка по изпълнението на мерки от ПУРБ, за които отговорна институция е БДЗБР.

Разгледани бяха и основните проблеми, свързани с провеждането на процедурите по учредяване на санитарно-охранителни зони, които предизвикаха оживена дискусия сред присъстващите.

Материали от заседанието са налични на следните линкове: