Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Първо  редовно заседание за 2021 г  на Басейновия  съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски Район”

Днес,  14.12.2021г(вторник) от  10:30 ч в сградата на БДЗБР ще се проведе Първо  редовно заседание за 2021 г  на Басейновия  съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски Район”.

Ще бъдат представени  идентифицираните значими проблеми в управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление, както и хидрогеоложки изследвания в НИМХ върху количественото състояние на подземните води в България – режимни наблюдения, трендове на изменение, запаси, ресурси, влияние на климатичните фактори.