Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2016 г.

Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2016 г.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” ще проведе първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2016 г.

На 15 март, от 10:30 часа, в заседателната зала на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул. “Св.Димитър Солунски” 66,  ет.2  ще се проведе Първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2016 г.

На заседанието ще бъдат представени и разгледани:

1. Проект на План за управление на речните басейни 2016-2021 г. в Западнобеломорски район за басейново управление;

2. Проект на План за управление на риска от наводнения:

3. Представяне на резултатите и заключенията от постъпилите предложения в хода на проведените Обществени консултации на проектите на “План за управление на речните басейни” и “План за управление на риска от наводнения” (ПУРН) в Западнобеломорски район за втория планов период 2016г.-2021 г.

4. Дискусия относно промените в ЗИД на Закона за водите, във връзка с прилагане на процедурата за почистване на речните корита от наносни отложения и осигуряване на тяхната нормална проводимост с цел защита от вредното въздействие на водите.

Функциите на Басейновия съвет са регламентирани в Устройствения правилник за Дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на Басейновите съвети., издаден от Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 25 /18.03.2003 г.). Басейновите съвети (БС) консултират басейновите дирекции в дейността им при балансирано управление на водите в интерес на обществото,  защита на здравето на населението, съхранение на естествените природни ресурси и устойчиво развитие на съответния басейнов район.

Регистрационна форма за участие в Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2016г.