Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Резултати от извършената контролна дейност на БДЗБР през месец юли 2021 г

През месец юли служители на  Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”  извършиха 135 бр. проверки на 113 обекта в териториалния обхват на дирекцията. От тях 22 бр. са по жалби и сигнали на граждани за замърсяване водите на речни участъци, нерегламентирано изземване на наносни отложения от речните легла, строителство в границите на воден обект, както и изсипване на строителни материали. От всички сигнали 12 бр. са чрез „зелен телефон“, което показва тенденция за повишаване чувствителността на гражданите към опазване на ценния природен ресурс. За сравнение през същия период през 2020 г. постъпилите жалби и сигнали са 13 бр.

През месец юли са съставени 35 броя Актове за установяване на административни нарушения на разпоредбите на Закона за водите и са издадени 23 броя Наказателни постановления на обща стойност 22 750 лв.  Съставени са  15 бр. Актове за установяване на публично държавно вземане на обща стойност 137 149,37 лв. и са дадени 21 бр. предписания за предприемане на действия за привеждане на осъществяваната дейност в съответствие със законовите разпоредби.

Събраните суми по наложени глоби/имуществени санкции през месеца са в размер на 4 600 лв., а от такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с издадени по реда на Закона за водите разрешителни са събрани суми в размер на 12 386,10 лв. (такси за 2020 г. и предходни години и лихви) и трансферирани по сметка на МОСВ. Събраните такси до момента от началото на календарната година са в общ размер на 3 091 290,39 лв.

Подробна информация за осъществената контролна дейност може да намерите на сайта на БДЗБР – www.wabd.bg, панел „Контролна дейност“, секция‚ „Регистър и отчет на извършената контролна дейност“.