Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Резюме на изпълнените дейности в БД „ЗБР“ през месец Октомври 2016г.

Резюме на изпълнените дейности в БД „ЗБР“ през месец Октомври 2016г.

През месец октомври 2016 г. БД „ЗБР” извърши 182 проверки, отразени в 127 броя констативни протокола. В рамките на констативните протоколи са направени 41  предписания. Това съобщи на пресконференция пред медиите г-жа Вангелия Иванова, директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.

За всички констатирани нарушения са изпратени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН). През месец октомври са съставени и подписани 18  АУАН.

Издадени са 11 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени  имуществени санкции по Закона за водите в общ размер на 14 500 лв.

Наказателни постановления са за: Заустване на отпадъчни води без разрешително по Закона за водите;   водовземане в отклонение от условията вписани в издаденото разрешителното; неизпълнения на предписания дадени от контролния орган и нарушаване на  правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане. Наложените индивидуални санкции са в размер от 500 лв. до 3000 лв.

Общо събраните суми от БД „ЗБР”  през м. октомври, по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на   4 650 лв.

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 87 567,66 лв. и трансферирани в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Събраните през месеца суми по влезли в сила НП са в размер на  3 650 лв.

През изминалия месец от БД „ЗБР” са издадени 15 разрешителни по реда на Закона за водите и 6 удостоверения за регистрация на кладенци за собствени нужди.

През октомври  са изготвени и 58 становища за съгласуване на инвестиционни предложения по реда на чл.155 от ЗВ.

През изминалия месец са предприети действия по общо 9 бр. сигнали и жалби.

Сигналите се отнасят за:

  • Депониране на земни маси на брега на р. Струма, след дигата под  с. Дворище, на левия бряг на реката и извършване на изкопни дейности с тежка механизация. Полученият сигнал е изпратен на РИОСВ-Перник за предприемане на действия по компетентност;
  • Скъсана дига на р. Места и съществуваща опасност от получилото се завиряване и връщане на водите обратно да се залее моста при с. Борово. При извършената проверка съвместно с представител на „Напоителни системи”, клон Струма – Места е установено, че се извършват дейности по пробутване на материал от наносни острови образувани във водното течение, с цел изграждане на временна защитна дига в резултат на което е преустановено преминаването на водите на р. Места зад дигата;
  • Наличие на затрупан със земна маса канал преминаващ през село Дрен, общ. Радомир и съществуващ риск от наводнение. Установено е, че канала – земно насипен профил е обрасъл с дребна храстовидна растителност, както и натрупани земни маси във водното течение. В резултат са направени необходимите предписания;
  • Наличие на изграден мост на р. Струма между с. Борнарево и кв. Върба, общ. Радомир. Установено е, че над водното течение на река Струма е изграден пешеходен мост, строителството на който е приключило.  За съоръжението няма издадено разрешение за строеж от Община Радомир, както и документи за съществуването на моста. В резултат е отправена молба за съдействие до РО НСК – Перник за предоставяне на наличната информация по отношение на новоизградения мост;
  • Извършване на дейности по изземване на наносни отложения от речното легло на р. Места в землището на с. Балдево, общ. Гърмен. Не е установен извършител. При повторна проверка не е констатирано извършване на ново изземване;
  • Извършване на дейности по изземване на наносни отложения от речните легла над мерилни створове на хмс №51880 на река Струма, с. Марино поле и № 52850 река Места, с. Хаджидимово. Не са установени пресни следи от  изземване на наноси.

 

Подробна информация за извършената контролна дейност в БД „ЗБР” през месец октомври може да видите тук: http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-37-04  (*Отчет на извършената контрoлна дейност за месец октомври). (публикувано на 17.11.2016г.)