Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища до 07.2018 г.

Инвестиционното предложение „Изграждане на мандра в имот ПИ 112004 по плана на с.Гигинци, община Брезник и ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец в имот № 115008 пои плана на с.Гигинци, за водоснабдяване на съществуваща в имот ПИ № 112004 по плана на с.Гигинци ферма за биволи с възложител  „Монастирско Земеделско Стопанство“ ЕООД (публикувано на 05.06.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг, складова база, автомивка, търговки комплекс и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.22.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител Велика Веселинска (публикувано на 05.06.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на обект за преработка на мляко с капацитет 500л дневно в УПИ XIII-1407- бивш стопански двор по плана на гр. Кочериново, област Кюстендил“, с възложител „Люби и дъщери“ ЕООД (публикувано на 05.06.2018г.)

Инвестиционно предложение „Укрепване на масивен праг на р. Струма, землище на с. Рибник, Община Петрич” с възложител „РАСТЕР-ЮГ“ ООД (публикувано на 05.06.2018г.)

Инвестиционно предложение “Горскостопанска програма за имот с идентификатор 66901.85.1, в землището на  с. Скрът, община Петрич, област Благоевград намиращ се на територията на ТП „ДГС Петрич”(публикувано на 05.06.2018г.)

Проект за „Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и      застрояване /ПРЗ/ в обхват поземлени имоти с номера 070135 и 070136 по КВС на землището на с. Долна Диканя, м. „Маклище“, общ. Радомир за промяна предназначението на земеделска земя в неземеделска за изграждане на крайпътни обслужващи обекти – мотел, бензиностанции, газостанции, заведения за хранене, магазини, тир паркинги“ с възложител „Ефективни енергии“ ЕООД. (публикувано на 05.06.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и автомивка, в поземлен имот с планоснимачен №576, кв. 47 по действащ план на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител Ариф Талип.(публикувано на 05.06.2018г.)

Инвестиционно предложение „Кравеферма, находяща се в ПИ №030030, землище на с. Сатовча, община Сатовча“, с Възложител Венцислав Странджев и Фиданка Странджева (публикувано на 01.06.2018г.)

Инвестиционно предложение  „Добив на подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-2“, изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.20.50, местност „Под Грамадата – Ш.13, по КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „АВТО ЛУКС“.(публикувано на 28.05.2018г.)

Инвестиционно предложение  „Изграждане на авторемонтна работилница и администрация в поземлен имот с идентификатор 65334.159.66 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, област Благоевград (публикувано на 28.05.2018г.)

Инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД , гр. Перник (публикувано на 28.05.2018г.)

Инвестиционно предложение „Рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) Студена – Перник (проектиране, доставка и монтаж), с възложител МРРБ (публикувано на 28.05.2018г.)

Инвестиционно предложение ”Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли и изграждане на подобекти: арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена” с възложител Община Симитли.(публикувано на 25.05.2018г.)

„Подробен устройствен план- План застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.310.3702, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с отреждане за вилно строителство“(публикувано на 22.05.2018г.)

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имот № 012017, с. Лещен, община Гърмен“, с възложител „МАЙ ФОРЕСТ“ ЕООД (публикувано на 22.05.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води от канализационната система на с. Ресилово” в поземлен имот №009290, в землището на с. Ресилово, община Сапарева Баня, с възложител Община Сапарева Баня(публикувано на 18.05.2018г.)

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на праволинейни стоманобетонни баражи №1, №2 и №3, находящи се на дере „Буковец“, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложител ТП „ДГС Рилски манастир“. (публикувано на 17.05.2018г.)

Инвестиционно предложение“Разширение на гробищния парк на гр. Кюстендил“, с възложител Община Кюстендил. (публикувано на 16.05.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за приемане, временно съхранение и третиране на строителни отпадъци  в имот № 000022, в землището на с. Шишковци, община Кюстендил, местност „Реката“, след одобряване на ПУП-ПРЗ, с цел отреждане на имота за производствена и складова дейност, с възложител „СТРОИТЕЛНА ФИРМА РИЛА“ ЕООД. (публикувано на 16.05.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, търговски обект и заведение за бързо хранене в поземлен имот с идентификатор 65334.57.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, с възложител Ясен Махлелиев. (публикувано на 16.05.2018г.)

Инвестиционно предложение „Проектиране на бараж № 1 в пороя   Студената река на територията на ДГС – с. Първомай“ с възложител ТП „ДГС Първомай“, с. Първомай, община Петрич.(публикувано на 15.05.2018г.)

Инвестиционно предложение „Превенция от наводнения – изграждане на защитни стени и почистване на дере на територията на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград” с възложител Община Симитли (публикувано на 11.05.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на етерични масла и екстракти в поземлен имот № 017002 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, с възложител „Пирински лес“ ООД (публикувано на 11.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Укрепване на масивен праг на р. Струма землище на с. Рибник, община Петрич”, с възложител “РАСТЕР ЮГ” ООД (публикувано на 10.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по река Струма участък около ж.п. моста в землището на село Церово, община Благоевград”, с възложител “РАСТЕР ЮГ” ООД (публикувано на 10.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по река Струма -землище на с.Илинденци и с.Микрево-около 500м. преди моста за с.Микрево”, с възложител “РАСТЕР ЮГ” ООД (публикувано на 10.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по река Струма-участък преди моста на път е-79 при газстанция на “Булгаргаз” ЕАД -400 м. около ж.п. моста на територията на община Симитли, област Благоевград”, с възложител “РАСТЕР ЮГ” ООД (публикувано на 10.05.2018г.)

Инвестиционно предложение  “За възстановяване на праг №2 на река Струма и дясна насипна дига при праг №3 в землище на гр. Благоевград, област Благоевград”, с възложител “РАСТЕР ЮГ” ООД (публикувано на 10.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по река струма-участък преди гр.Симитли над ж.п. моста за мина “Ораново” на територията на гр. Симитли”, с възложител “РАСТЕР ЮГ” ООД (публикувано на 10.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изгаржадне на защитни съоръжения срещу новоднения по р. Струма- землище на с.Българчево – около 500м”, с възложител “РАСТЕР ЮГ” ООД (публикувано на 10.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р.Струма – участък преди моста на Е79 при отклонението за с. Крупник, на територията на община Симитли”, с възложител “РАСТЕР ЮГ” ООД. (публикувано на 10.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р.Струма – участък преди моста на Е79 при км 378+128 на територията на община Симитли”, с възложител “РАСТЕР ЮГ” (публикувано на 10.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изграждане на сондажен кладенец за поливни нужди в поземлен имот със  идентификатор 04279.36.122 местност река Бистрица-III.107 по одобрена КК на КР на град  Благоевград ” с възложител “БАЙ САНДЕ” ООД (публикувано на 09.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изграждане на консервна фабрика търговски обект и сондаж в имоти 40912,91,8 и 40912,91,417 по КК и КР на село Кърналово, общ. Петрич, област Благоевград.” с възложител Северин Филипов (публикувано на 09.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изграждане на мини мандра – модулен тип в УПИ II, кв.39 по парцеларен план на стопански двор, местност “Кюреница” в землището на с. Джигурово общ. Сандански”, с възложител ” с възложител “ДС АГРО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД (публикувано на 09.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Укрепване на коритото на р.Бистрица в с.Сатовча за намаляване на риска от наводнения” с възложител Община Сатовча(публикувано на 09.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма – участък при подпорна стена на км. 377+00 на Е-79- след гр. Симитли” с възложител “РАСТЕР-ЮГ” ООД.(публикувано на 04.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Почистване на коритото на р. Връчва от втока с река Гребикал до края на урбанизираната територия” с възложител община Бобов дол.(публикувано на 04.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Изграждане на птицекланица в имот №054009, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград” с възложител “Флора 2 лайф” ООД.(публикувано на 02.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Ползване на воден басейн с цел любителски риболов в имот №000068, землище на с. Красава, Община Брезник, област Перник”, с възложител “БОКА 2020” ЕООД.(публикувано на 02.05.2018г.)

Инвестиционно предложение Подробен устройствен план-План застрояване(ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 067007, местност “При спирката”, землището на с. Покровник, община Благоевград с отреждане за “жилищно стоителство”, с възложител Д. П.(публикувано на 02.05.2018г.)

Инвестиционно предложение относно водовземане на минерална вода от сондаж №6 от находище на минерална вода “Гулиина баня”, с.Баня, община Разлог, към семеен хотел със спортно възстановителен център, изграден в имот 178001, местност “Ленища”, землище на с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград, с възложител “КЪНЕКШЪНС” ООД(публикувано на 27.04.2018г.)

Инвестиционно предложение “Модернизация на съществуваща кравеферма-увеличаване на капацитета и от 35бр. на 110бр. крави в УПИ XVII, кв.8, с. Змеица, община Доспат, област Смолян” с възложител В. Г.(публикувано на 27.04.2018г.)

Инвестиционно предложение относно “Водовземане на минерална вода от Резервоар за минерална вода  на КЕИ №8 и Сондаж №6 на находище на минерална вода “Сандански”-ИДС, гр. Сандански, за захранванен на апартаментен хотел, магазини, СПА-център, ресторант, кафе-сладкарница и басейн в ПИ с идентификатор 65334.300.3200 по КК и КР на гр. Сандански, с възложител “НИК-ПАЛАС”ЕООД.(публикувано на 27.04.2018г.)

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в част от поземлен имот с идентификатор 04279.139.39 по одобрена КККР на гр. Благоевград, община Благоевград”, с възложител Димитър Илиев.(публикувано на 27.04.2018г.)

Инвестиционно предложение “Изграждане на станция за зареждане и поддръжка на електромобили и автомобили, находяща се в УПИ XX-786, кв. 24 по плана на с.Баня, община Разлог, област Благоевград” с възложител “ДИНАС-1” ЕООД (публикувано на 25.04.2018г.)

Инвестиционно предложение “Ефектифна превенция и намаляване на последствията от наводнения в трансграничния регион Босилово-Гърмен” по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония бюджетна линия №2014ТС1615СВ006-2018-2, с възложител Община Гърмен(публикувано на 25.04.2018г.)

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане на минерална вода №МВ-092016-ГБ/07.12.2016 г. удължено с решение  №РИ032017-ГБ/21.11.2017 г., чрез увеличаване на параметри на водовземане“, с възложител “Регнум”ООД (публикувано на 23.04.2018г.)

Инвестиционно предложение за “Допълнително водоснабдяване и канализация на с.Драгичево, община Перник” и подобект “Битов канализационен колектор на с.Драгичево”, с възложител “Дахам Екзекютив консултинг” ЕООД.(публикувано на 23.04.2018г.)

Инвестиционно предложение относно Подробен устрйствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ)- за поземлен имот 39339.0.37 по кадастралната карта на с.Крайници, община Дупница за изграждане на обект “Голямо фотоволтаична електрическа централа с мощност 90 MW”(публикувано на 23.04.2018г.)

Инвестиционно предложение относно Проект за подробен устрйствен план- План за регулация и План на застрояване  за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ №65365.24.25, местност “Физолница”, по КК на гр.Сапарева баня, с цел изграждане на “Спортен комплекс”, с възложител Община Сапарева баня.(публикувано на 23.04.2018г.)

Инвестиционно предложение ” Предотвратяване на риска от замърсяване на р. Бистрица в участък с дължина до 60 м в регулацията на с. Бистрица, община Дупница чрез укрепване на бреговете и коритото” с възложител Община Дупница. (публикувано на 17.04.2018г.)

Инвестиционно предложение “ПУП-ПЗ за съоръжения за водопровод – помпена станция за питейни води в имот №048054, местност “Писе” по КВС на с. Вълкосел, община Сатовча”, с възложител община Сатовча (публикувано на 17.04.2018г.)

Инвестиционно предложение ” Изграждане на рибарник за развъждане и угояване на пъстърва,  в ПИ №023011, местност “Арнаутица”, землището на с. Сенокос, община Симили, област Благоевград” с възложител “АРА”ООД (публикувано на 17.04.2018г.)

Инвестиционно предложение ” Изграждане на оранжерии в поземлен имот №65334.123.12, местност “Топорков орман”, по одобрени КК и КР на гр. Сандански, община Сандански” с възложител Борислав Пъхлев (публикувано на 17.04.2018г.)

Инвестиционно предложение “Спорт и рекреации-изграждане на сграда за отглеждане на коне, сграда за административно – образователна дейност и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.118.54 по одобрени КК и КР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”, с възложител “Дахам Екзекютив консултинг” ЕООД.(публикувано на 11.04.2018г.)

Инвестиционно предложение  за “Изграждане на автосервиз и автомивка в поземлен имот №019049, в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград”, с възложител Аджар Узунов. (публикувано на 11.04.2018г.)

Инвестиционно предложение  за “Изграждане на автомивка и автосервиз в УПИ XV-139,144 кв. 281, м. “Мочура”,землище на гр. Гоце Делчев, общинна Гоце Делчев, област Благоевград”, с възложител “ПЕХО” ЕООД.(публикувано на 11.04.2018г.)

Инвестиционно предложение “Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци-селскостопанска продукция, находящо се в УПИ I, кв.91 по РП на гр. Бобошево“ – с възложител г-н Илия Хаджиев, управител на “Лазов15”(публикувано на 05.04.2018г.)

Инвестиционно предложение “Водовземане за питейно-битови нужди на населението на с. Горна Сушица от съществуващо подземно водохващане /каптиран извор/ “Дъбовица” в имот №000021, местност “Лешката”, землище на с. Горна Сушица, община Сандански, област Благоевград” с възложител „ УВЕКС” ЕООД. (публикувано на 03.04.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци и добив на подземни води в поземлен имот №78625.501.1, землище на с.Цървище, община Кочериново, област Кюстендил” с възложител ЗП Георги Радински. (публикувано на 03.04.2018г.)

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на сграда за нуждите на управлението на Национален парк “Рила” и обслужване на посетителите в района на хижа “Рилски езера”, с възложител Дирекция “Национален парк Рила”. (публикувано на 03.04.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за нуждите на предвидена за изграждане жилищна сграда в имот № 75.788, по плана на новообразуваните имоти на местност „Цонева межда“, землище на с.Рилци, община Благоевград“, с Възложител М. А. (публикувано на 30.03.2018г.)

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, за имот № 064012, местност „Балвано“, землище на с.Българчево, община Благоевград, с цел предвиждане на „ жилищна устройствена зона“ с малка височина „Жм“, с Възложител Д. П. (публикувано на 30.03.2018г.)

Инвестиционно предложение “Подмяна на водопровод и канализация по улици на територията на град Доспат: ул. „Люляк“, ул. „Граничар“, ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Малина“ и за ул. Дъбраш“, улица към фирма „Рея Фиш“ и ул. „Кавал тепе“ – водопровод“, община Доспат, област Смолян, с възложител Община Доспат. (публикувано на 30.03.2018г.)

Инвестиционно предложение “Създаване на лозови насаждения със система за капково напояване в имоти №024040, 024042 и 024039, гр. Кресна, община Кресна” с възложител “Дарос Енерджи” ООД. (публикувано на 26.03.2018г.)

Инвестиционно предложение “ПУП-ПЗ за промяна предназначението  на имот №34.424,  местност “Милев чифлик”, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград”, с възложител Янко Павлов. (публикувано на 26.03.2018г.)

Инвестиционно предложение “Автомивка и склад за дърва и собствен водоизточник в имот № 055009, местност “Скалата”, землище на с. Дамяница”, община Сандански, област Благоевград”, с възложител Манчо Манчев. (публикувано на 26.03.2018г.)

Инвестиционно предложение “Подробен устройствен план за промяна предназначението на ПИ с идентификатор  № 001031, землище с. Горна Брезница” от „административната сграда за нуждите на ловно стопанство с. Горна Брезница” за „къща за гости”, с възложител Р.Р. (публикувано на 26.03.2018г.)

Инвестиционно предложение ИП “Изграждане на контролно-технически пункт за периодични прегледи на пътни превозни средства, автомивка, офиси, магазин, заведение за обществено хранене в имот с №046001, в землището на с. Дебрен, Община Гърмен, област Благоевград”, с възложител Осман  Кутрев. (публикувано на 26.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство в имот № 000955 в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложител „Акватур 001“ООД(публикувано на 23.03.2018г.)

Преценяване на необходимостта от екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на Община Благоевград (Актуализирана 2018г.)“(публикувано на 23.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Къща за гости в поземлен имот 23025.43.10 по КК и КР на гр. Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян “, с възложител „Гарант 99“ ЕООД, град Доспат, представлявано от Аида Китанова – Радева – управител (публикувано на 22.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Тремошница” на р. Санданска Бистрица, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“,  с възложител „Винел-2017“ ЕООД (публикувано на 22.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ модел „WEP Xleq (100е.ж.) за пречистване на битовите отпадъчни води, формирани на бензиностанция ШЕЛ – село Левуново, имот № 065120, местност „Валога“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. (публикувано на 16.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на  ново водовземно съоръжение – шахтов кладенец в имот №000090 по плана на с. Стенско, община Кюстендил“ с възложител  „Агритим” ЕООД (публикувано на 16.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – шахтов кладенец в имот № 037040 по плана на с. Ръждавица, община Кюстендил“ с възложител  „Агритим” ЕООД.(публикувано на 16.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на  ново водовземно съоръжение – шахтов кладенец в имот № 053019 по плана на с. Ръждавица, община Кюстендил“ с възложител  “Градини Шишманица” ЕООД. (публикувано на 16.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и автомивка в имот № 020002, местност „Дебела дръма”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“ с възложители Стоян Шутов и Костадин Трайков. (публикувано на 16.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на защитно съоръжение при прехода на транзитния газопровод за Р Гърция през дере при ПК369 до с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград в поземлен имот  № 021008, местност „Равнако“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД (публикувано на 15.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на етерични масла и екстракти в поземлен имот № 017002 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, с възложител „Пирински лес“ ООД (публикувано на 13.03.2018г.)

Инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс, мотел, сервиз за смяна на автомобилни гуми и технически прегледи на МПС в имоти № № 024043 и 024033, местност „Дългата лъка“, землище на с.Ново Кономлади, община Петрич“, с възложител „Тресор“ООД (публикувано на 13.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на винарна с обществено обслужване, контролно-пропускателен пункт и сондаж с прилежащата им инфраструктура в землището на с. Хърсово, община Сандански, област  Благоевград“ с възложител  „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД(публикувано на 13.03.2018г.)

Ивестиционно предложение “Рехабилитация на ВЕЦ „Самораново“, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65245.7.39 по КК и КР на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил“ с Възложител  „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД(публикувано на 08.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03504.95.2, местност „Гарата“ по одобрени КК и КР на гр.Белица, община Белица в предприятие за преработка на риба“, с възложител „ВАС ЛИФТ“ООД (публикувано на 09.03.2018г.)

Подробен устройствен план – ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 65334.67.3 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „открита площадка за измиване на автомобили“ с възложител „ГД-ОЙЛ 2002“ ЕООД (публикувано на 09.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Аварийно укрепване бреговете на река Рилска, квартал 6 и квартал 12 /попадащи в зоната на участъка от път III-107 Рила- Рилски манастир/ чрез изграждане на подпорни стени, град Рила, община Рила, област Кюстендил“ с възложител Община Рила. (публикувано на 07.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на сервиз за машини и съоръжения в отоплителната техника със склад, офис-сгради и магазин в ПИ № 028037, местност „Адата”, в землището на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил“ с възложител Здравчо Драганов(публикувано на 07.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Производствено-складови дейности – производство на гроздов сок, вино, бутилиране и съхраняване и търговски комплекс в имот № 072002, м. „Абдийца”, землище на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград”, с възложител „Струма Вели Естейт“ЕООД (публикувано на 07.03.2018г.)

Провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на  Предварителен проект на „Общ устройствен план на община Трън ”(публикувано на 01.03.2018г.)

Инвестиционно предложение  „Водовземане на минерална вода от Сондаж №4+КЕИ №6 от находище на минерална вода  „Гулийна баня“, село Баня към рекреационен и балнеологичен комплекс с VIP зона и къщи за гости върху УПИ IX, с пл. №971, кв. 16 А по плана на  Баня, община Разлог“, с възложител „ДЖИ БИ АЙ “ЕООД (публикувано на 01.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР паркинг с ресторант и необходимите комуникации и подходи в поземлен имот 65365.57.5, местност „Под друмо“ по одобрени КК и КР на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил” с възложители Кирил Петров и Георги Петров (публикувано на 28.02.2018г.)

Инвестиционно предложение за „Изграждане на заведение за бързо хранене и паркинг в поземлен имот с идентификатор 81831.14.5 по одобрени КККР на с.Чучулигово, община Петрич област Благоевград“ с възложител „КОК ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ“ ООД.(публикувано на 28.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк в ПИ №02676.501.1023 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград” с възложител Община Банско. (публикувано на 23.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Крашевица“ на напоителен канал „Главен Рилски“, с възложител „Спортена” ООД. (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, крайпътен обслужващ комплекс за бързо хранене, търговия логистика и паркинг в поземлен имот с идентификатор 81832.15.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „Нов форум“ ЕООД. (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 23025.158.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Хаджиосманското“, община Доспат, област Смолян“ с възложител Севдалина Моллова. (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане  на оранжерии със система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 65334.121.8 и  №65334.121.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „ЕКОПРО М“ ЕООД. (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща и сервиз в поземлен имот № 007086, находящ се в землището на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил“, с възложител Златка Петкова. (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Магазин за мебели, хотел, заведение за хранене с вътрешен детски кът, работилница за производство на мебели, складове, басейни, офиси, монтаж на фотоволтаични инсталации и съоръжения за производство на ел.енергия в поземлени имоти с идентификатори 56126.238.53 и 56126.238.13 по одобрени ККР на гр.Петрич, община Петрич“ с възложител „Нанов“ООД (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване на група Рила – Кочериново с водоизточник р. Ломница“ с възложител община Рила (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ тръбопровод за питейна вода от разпределителна шахта в местността „Данева борика“ до с. Места, община Банско, област Благоевград (публикувано на 22.02.2018г.)

Ивестиционно предложение /ИП/ за „Изграждане на конна база, стопанска сграда и други обслужващи дейности в поземлен имот /ПИ/ № 005034 в землището на с. Кладница, общ. Перник“, с Възложител  „Ранчо – С“ ЕООД (публикувано на 21.02.2018г.)

Ивестиционно предложение „Изграждане на овцеферма за екстензивно отглеждане на 100бр. овце в поземлен имот с идентификатор 17395.90.10 по одобрени КК и КР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев“, с възложител  В. Б. (публикувано на 21.02.2018г.)

Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на имот с № 77.2241, местност „Габеро“, землище на с. Рилци, община Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“, с възложител Николай Георгиев (публикувано на 21.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на винарска изба в имоти №№031033, 039057 и №039045, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил” с възложител „ГАМА-СМ“ ООД (публикувано на 21.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище и ресторант в имот с идентификатор №65365.210.931 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил” с възложител „ДИ ЕМ ГРУП 2011“ ЕООД (публикувано на 21.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.211.23 в местността Столоватец по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“,  с възложител В. К. (публикувано на 19.02.2018г.)

Процедура по ОВОС в трансграничен контекст за ИП “Изграждане на участък 3 от железопътен коридор VIII: Крива Паланка – граница с Република България” (публикувано на 15.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Преустройство, разширение и смяна предназначението на цех за консервиране на храни в цех за преработка на месо в УПИ 059028 в землището на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „Мес – ко“ ЕООД (публикувано на 12.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 10 м в  поземлен имот с  №018002, в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител Васил Ангелов, собственик на ЕТ “Оазис-А-Васил Ангелов“ (публикувано на 08.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение-каптиран естествен извор, изграден в имот № 000424 по плана на с. Крупник, община Симитли, за водоснабдяване на бензиностанция и заведение за бързо хранене, изградени в имот №000394 по плана на с. Крупник, община Симитли”, с възложител „Карелия 2011“ ООД (публикувано на 08.02.2018г.)]

Инвестиционно предложение „Изграждане на фабрика за производство на пресово масло от лешник в УПИ I-53 кв. 1, с. Враня стена, общ. Земен, област Перник“ с възложител „УЕСТ АГРО ГРУП“ ЕООД (публикувано на 08.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на дере „Рилица“, находящо се в участъка от река Рилица преди вливането и в река Рилска в границите на урбанизираната територия на град Рила, община Рила, област Кюстендил“ с възложител Община Рила. (публикувано на 08.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Площадка за складови дейности, магазин за продажба на автомобили и склад за резервни части в поземлен имот 009005, с. Пиперков чифлик, община Кюстендил, област Кюстендил” с възложители Георги Гиков и Георги Стоянов (публикувано на 01.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог към къщa за гости и предвидени за изграждане хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV, пл. № 302, кв. 16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „ГАЛБА“ ООД (публикувано на 01.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокомплекс и хотел с ресторант в имот № 050094, местност “Ганеви ниви“, землище на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител г-жа Зоя Костадинова Каишева – Джоунс (публикувано на 01.02.2018г.)

Инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция, автомивка, стаи за почивка, паркинг и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 81832.15.43 и 81832.24.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич”, с възложител Илиян Божинов (публикувано на 01.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка и пакетиране на плодове и зеленчуци в УПИ- парцел I, кв. 10 по плана на с. Блажиево, общ. Бобошево, област Кюстендил“ с възложител „Цветинка“ ЕООД (публикувано на 29.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж   № 4 + КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня към къща за гости, разположена в УПИ IV, пл.№341, кв. 28 по плана на село Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител  „ВАЛАНИ ФЕМИЛИ“ ООД (публикувано на 26.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на склад за дърва и дървен материал в имот 004167, м. „Дупнишки път“, с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил“ с възложител Г. Г. (публикувано на 26.01.2018г.)

Общ устройствен план на община Белица (публикувано на 26.01.2018г.)

Инвестиционно предложение “Вилно строителство в имот № 019042, в землището на с.Еленово, община Благоевград”, с възложители Борислав Ризов и „Уник Голд Груп“ ЕООД (публикувано на 24.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработвателно предприятие с дневен капацитет 750 л овче мляко в УПИ ІІІ, кв. 13 по плана на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград“ с възложител ЕТ „ДИМИТЪР ПЪХЛЕВ – ОЛИМП КАЛИМАНЦИ“. (публикувано на 24.01.2018г.)

Подробен устройствен план – ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 04279.28.119 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива”за „жилищно строителство“ с възложител „Транс бове“ ЕООД (публикувано на 24.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости, СПА център и администрация в имот № 000348, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“, с възложител СИ 5 ТРЕЙД ЕООД (публикувано на 24.01.2018г.)

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на логистичен център в имоти № 024058 и 024059, землище на с.Ново Кономлади, община Петрич“, с възложител Мартин Василев (публикувано на 24.01.2018г.)

Инвестиционно предложение  „Строителство на открит рудник  на находище „Фъргово“, участъци „Брезите“, „Кърпово“ и „Тиклата“, с. Фъргово, община Сатовча,  за добив на скално-облицовъчни материали на площ 230.4 дка”, с възложител ЕТ „Силвия Кацарова – Венци“ (публикувано на 23.01.2018г.)

Инвестиционно предложение  „Добив на подземни води чрез изграждане на шахтов кладенец в ПИ №000103, местност „Тремошница“, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, с възложител „БЕТОН ЕООД” (публикувано на 23.01.2018г.)

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Частично изменение на Общ устройствен план  на община Благоевград, засягащо имот № 053032, местност „Цалината“, землище на с. Българчево, община Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона „за депа и претоварни станции за твърди битови отпадъци“, с възложител Община Благоевград (публикувано на 23.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Преустройство, ремонт и модернизация на животновъдна сграда за крави с млечно направление-животновъден обект № 2340А-0017”, с възложител земеделски производител – Б. Т. (публикувано на 16.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот №000296 в землището на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. (публикувано на 12.01.2018г.)

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия и сондажен кладенец в поземлен имот № 001135, местност „Горни лаки”, землище на с.Лебница, община Сандански, област Благоевград” с възложител Лазар Мечкаров (публикувано на 11.01.2018г.)

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за изменение на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Градевска в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград, с възложител „Енерджи инвест БГ“ ООД (публикувано на 10.01.2018г.)

Инвестиционно предложение  „Разширение и модернизация на металургично производство-монтаж на електрошлакова пещ (ЕШП) в К-2.2, в местност “ЗТМ Червена могила”, гр. Радомир, община Радомир, област Перник”, с възложител “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД (публикувано на 10.01.2018г.)

Инвестиционно предложение “Изграждане на нов експлоатационен Сондаж №2ХГ в находище на минерална вода „Сапарева баня”, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил в ПИ 65365.601.930 по КК и КР от землището на гр. Сапарева баня “, с възложител Община Сапарева баня (публикувано на 09.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от смокини в имоти с №№ 000009, 006050, 006053, 006055 и  000051, в землището на село Лехово, ограждане на имотите и поставяне на фургон в имот № 006053 в землището на село Лехово, община Сандански, област Благоевград“ с възложител А. А. (публикувано на 09.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ IV-814 (бивш стопански двор), кв. 64 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител ЕТ „Иван Хрисимов“  (публикувано на 09.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот с № 016099, местност „Чил дере“, землище на с. Змеица, община Доспат, област Смолян“, с възложител Елмер Янев (публикувано на 08.01.2018г.)

Инвестиционно предложение ” Преустройство и реконструкция на съществуващ сгуроотвал “Каменик” и възстановяване експлоатацията му от кота 605 до кота 685 и привеждането му в съответствие с изискванията на  действащото законодателство”, с възложител “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД (публикувано на 04.01.2018г.)

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.129.10, по одобрени КК и КР на гр. Петрич”, с възложители наследници на Алекса Трайков (публикувано на 04.01.2018г.)

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за Инвестиционно предложение “Изграждане на магазин за авточасти втора употреба, склад, автомивка и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори с №№ 56126.237.52, 56126.237.54 и 56126.237.55, по одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, Община Петрич” с възложител “ХРИС-БУЖ” ООД (публикувано на 04.01.2018г.)

Инвестиционно предложение “Създаване на трайни насаждения в поземлен имот № 005012, в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград”, с възложител Николай Иванов Атанасов (публикувано на 03.01.2018г.)

Инвестиционно предложение “ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор №04279.28.101 по одобрени КК и КР на  гр. Благоевград, област Благоевград от „нива” за „жилищно строителство”, с възложители Стефан Илиев Стоилов и Анка Димитрова Стоилова (публикувано на 03.01.2018г.)