Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имоти в землището на с. Кладница и с. Рударци

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имоти в землището на с. Кладница и с. Рударци, общ. Перник, част от подотдели по ГСП от 2009г. на ТП ДЛС „ Витошко – Студена”…П_01_185_1/