Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становище по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите за инвестиционно намерение „ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на кабел НН за електрозахранване на имот №02107.8.499 по КК на с. Бабяк

Становище по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите за инвестиционно намерение „ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на кабел НН за електрозахранване на имот №02107.8.499 по КК на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград“, с възложител М. В…/П-08-220-3