Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становище по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите за инвестиционно намерение „ПУП-парцеларен план за трасета на външно ел. захранване, външен водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ, в имот №59077.2.157, местност „Чалтията“, землище на с. Първомай

Становище по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите за инвестиционно намерение „ПУП-парцеларен план за трасета на външно ел. захранване, външен водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ, в имот №59077.2.157, местност „Чалтията“, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Община Петрич…/П-08-15-1