Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор №15326.501.390, в УПИ I, кв.14 по плана на с. Годлево

Становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор №15326.501.390, в УПИ I, кв.14 по плана на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“ с възложител Юлия Владимирова Йорданова…/п-01-391-1