Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Стартира ежегодният конкурс за 2022 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха традиционната Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам – 2022 г.”. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 15 000 лева (с ДДС ) за общини и кметства и до 7500 лева (с ДДС ) за учебни заведения.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на МОСВ и ПУДООС.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2022@pudoos.bg

Крайни срокове за изпращане на проектите:

  • За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 18.02.2022 г.
  • За общини и кметства – 04.03.2022 г.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 11.03.2022г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2022г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.