Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Стартира разработване и внедряване на стажантска програма в Басейнова дирекция Благоевград

Начертан е плана за внедряване в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на стажантска програма за младежи, обучаващи се в приложимите за управлението на водите специалности: Геотехническо инженерство; Хидротехническо строителство; Хидромелиоративно строителство; Водоснабдяване и канализация – ВК мрежи и съоръжения и др.

Дейността се изпълнява по програмата на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“, като се предвижда стажантската програма да стартира до края на годината и да бъде с постоянно действие. Чрез нея институцията се стреми да отговори на необходимостта от специалисти в непопулярни сред младите хора специалности и индиректно да подобри обществената и институционалната комуникация в областта на околната среда.

Стажантската програма има за цел да подпомогне младите хора в избора на професия, работно място, подобрено разбиране на екологичните аспекти от дейността на институцията, практическо приложение в реална бизнес среда на теоретични знания, работа под наставничество и др. За служителите в дирекцията ще бъде мотивиращо да влязат в ролята на ментори, да предадат знания и умения, да се сблъскат с младежки поглед и решения.

Първите стажанти по програмата се очаква да бъдат привлечени с подкрепата на Младежката секция на Българска асоциация по водите.