Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Съгласуване на Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на поземлен имот № 20763.16.622

Съгласуване на Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на поземлен имот № 20763.16.622, по КК на с. Джерман, община Дупница за изграждане на „Търговки обект“, с възложител  „Главболгарстрой холдинг“АД…/П-04-6-1