Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 14.03.2018г.

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 14.03.2018г.

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление:

към 9:30 часа на 14.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

– критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

– засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

• Няма подадена информация от граждани и фирми, към 09:30 часа на 14.03.2018г., към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили вследствие на валежи от дъжд. По-значителни повишения са отчетени в горното течение на р. Струма при гр. Перник – +116 см, както и по р. Места – до +37 см в  м. Момина кула. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -36 см до +29 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Все още ще се повишава водното ниво в долното течение на р. Джерман (приток на р. Струма). На 14.03.2018 г. и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долни части на р. Струма и р. Места.

24-часовите дежурства в БД”ЗБР” продължават. Оперативното звено към БД”ЗБР” в готовност да реагира при нужда.