Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 13.03.2018г.

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 13.03.2018г.

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление:

• към 9:30 часа на 13.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

– критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

– критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

– засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

• Няма подадена информация от граждани и фирми, към 09:30 часа на 13.03.2018г., към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бедствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

Към 12.03.2018 г. речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като ще останат високи. От вечерните часове на 12.03.2018 г. и на 13.03.2018 г., вследствие на валежи, отново ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията в горните и средни части от водосбора на р. Струма и в долната част на водосбора на р. Места. На 14.03.2018 г. речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долни части на р. Струма и р. Места.

24-часовите дежурства в БД”ЗБР” продължават. Оперативното звено към БД”ЗБР” в готовност да реагира при нужда