Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 21.03.2018г

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 21.03.2018г

Във връзка с възникналата хидрометеорологична обстановка в страната вследствие на валежи и настоящото снеготопене, Ви уведомявам за следното:

  •  към 9:30 часа на 21.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

– критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

– критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

– засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

  •  Няма подадена информация от граждани и фирми, към 09:30 часа на 21.03.2018г., към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.
  • По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Долна Диканя“, като се изпускат води от 4 м³/сек.
  • По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, извършва се контролирано освобождаване на обем на яз. „Кринец“, община Банско.

През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрираните колебания в басейна са -12 см до +38 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.