Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от Сондаж № 1 ВКП от находище за минерална вода „Благоевград“, гр. Благоевград към хотел „Езерец“

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от Сондаж № 1 ВКП от находище за минерална вода „Благоевград“, гр. Благоевград към хотел „Езерец“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 04279.82.42 по одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград – изменение на Разрешително за водовземане №3/24.11.2017 г.“, с възложител „Езерец“ ЕООД…/П-01-158-1