Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Уведомление за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов уличен водопровод ϕ90 от съществуващ уличен водопровод DN 110 до поземлен имот с идентификатор 04279.54.32 в местността „Шейница-Ш.24“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Уведомление за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов уличен водопровод ϕ90 от съществуващ уличен водопровод DN 110 до поземлен имот с идентификатор 04279.54.32 в местността „Шейница-Ш.24“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград…/П-01-321-1