Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

УКРЕПВАНЕ НА ДВАТА БРЯГА НА Р.СТРУМА С ПОДПОРНИ СТЕНИ И СТОМАНЕНОБЕТОНОВО ДЪНО

Становище относно спазване разпоредбите на Закона за водите и за допустимостта на инвестиционни предложения с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021)…/РД-11-178-1