Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Установени са превишения на допустимите стойности на част от изследваните показатели в язовир Пчелина

Установени са превишения на допустимите стойности на част от изследваните показатели на водите в язовир Пчелина, взети във връзка с постъпил сигнал за наличие на мъртва риба на  07.09.2019 г.

На 9 септември са извършени измервания на показатели на място и пробовземане на повърхностна и дълбочинна проба (от 7 м дълбочина)  от страна на Централната лаборатория на ИАОС от водите на язовир Пчелина с цел установяване причините за измирането на рибата, вследствие на което са установени и превишенията на допустимите стойности на част от изследваните показатели.

В повърхностната проба от язовир Пчелина са установени превишения на стойностите за следните анализирани показатели:

  • БПК5 (биологична потребност на кислород) – близо три пъти над нормата за добро екологично състояние;
  • Амониев азот – близо пет пъти над нормата за добро екологично състояние;
  • Общ азот – два пъти над нормата за добро екологично състояние;
  • Общ фосфор – три пъти над над нормата  за добро екологично състояние.

В дълбочинната проба, взета от язовир Пчелина, са установени превишения на стойностите за следните анализирани показатели:

  • БПК5 (биологична потребност на кислород) – близо два пъти над нормата за добро екологично състояние;
  • Амониев азот – почти два пъти над нормата  за добро екологично състояние;
  • Общ азот –1,5 пъти над нормата  за добро екологично състояние;
  • Общ фосфор – три пъти над над нормата  за добро екологично състояние.

Установените отклонения и превишения показват наличие на битово-фекално замърсяване като цяло, а високите стойности на показателя амониев азот –  прясно битово-фекално замърсяване, каквото постъпва в язовир Пчелина от непречистени отпадъчни води от населени места в поречието на река Струма нагоре по течението над язовир „Пчелина“.

От останалите изследвани показатели във взетите на 9 септември т.г. проби от язовир Пчелина в рамките на проверката по сигнала не са установени превишения за следните показатели:

  • специфичните замърсители – мед, цинк, хром, свободни цианиди, арсен, манган, желязо, полихлорирани бифенили, някои полиароматни въглеводороди, радиологични показатели;
  • по всички изследвани приоритетни вещества.

Във връзка с получен сигнал за умряла риба в язовир Пчелина  комисия от представители на РИОСВ – Перник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР)  и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)  извърши проверка на място на 07.09.2019 г., като са направени полеви измервания. Резултатите от направените анализи показват, че разтвореният кислород както в  повърхностната, така и в дълбочинната проба е близо два пъти  под прага за добро екологично състояние за този показател. Отчетена е висока температура на водата – 23,6 °С на водата в повърхностния слой на язовир Пчелина и и 21,3 °С на водата от язовира на седем метра дълбочина.