Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Без категория

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1″ в поземлен имот с идентификатор 49312.22.40 (стар №022040), м. „Пинговица” по КККР на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград“

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1″ в поземлен имот с идентификатор 49312.22.40 (стар №022040), м. „Пинговица” по КККР на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград“,

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-16/09.06.2023 г., подаденo от г-н В. Малинов, изпълнителен директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Струма

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-16/09.06.2023 г., подаденo от г-н В. Малинов, изпълнителен директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за

Европейска седмица на мобилността –16-22 септември 2023г.

Европейска седмица на мобилността – 16-22 септември 2023 г. По случай Европейската седмица на мобилността, Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция ‚Западнобеломорски район“, приканват гражданите на Благоевград

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец, находящ се в поземлен имот с идентификатор 03504.20.108 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец, находящ се в поземлен имот с идентификатор 03504.20.108 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград за

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-7/03.05.2022 г. от управителя на „ЛОГОДИВИ“ ЕООД, гр. Благоевград .

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-7/03.05.2022 г. от управителя на „ЛОГОДИВИ“ ЕООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-7-17-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-7-17-ПИСМО

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в имот с идентификатор 04279.625.316 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в имот с идентификатор 04279.625.316 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на

Инвестиционно предложение за „Почистване на речни корита и дерета в урбанизираната територия на община Благоевград, област Благоевград“

Инвестиционно предложение за „Почистване на речни корита и дерета в урбанизираната територия на община Благоевград, област Благоевград“…/П-01-195-3

Становище по чл. 155, ал. 1, т.23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване с кабел СрН-20Kv за нов БКТП, нов БКТП в поземлен имот с идентификатор №17004.10.997 по одобрените КК и КР на с. Горно Хърсово

Становище по чл. 155, ал. 1, т.23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване с кабел СрН-20Kv за нов БКТП, нов БКТП в поземлен имот с идентификатор №17004.10.997

Проверка за допустимост на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дом за стари хора „Ела“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.501.2581, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград

Проверка за допустимост на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дом за стари хора „Ела“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.501.2581, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград,

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в поземлен имот с идентификатор 39935.37.8 в местността „Турски гробе“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в поземлен имот с идентификатор 39935.37.8 в местността „Турски гробе“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри

Инвестиционно предложение „Водовземане от минерална вода от Сондаж № 1хг от находище на минерална вода Сапарева баня към СПА хотел с външен басейн в имот 65365.601.1131 в гр. Сапарева баня

Инвестиционно предложение „Водовземане от минерална вода от Сондаж № 1хг от находище на минерална вода Сапарева баня към СПА хотел с външен басейн в имот 65365.601.1131 в гр. Сапарева баня,

Инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за съхранение на скрап от моторни превозни средства /МПС/ в ПИ с идентификатор 06286.32.22.1 гр. Брезник

Инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за съхранение на скрап от моторни превозни средства /МПС/ в ПИ с идентификатор 06286.32.22.1 гр. Брезник , сграда разположена в ПИ с идентификатор 06286.32.22 гр.