Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-291/21.11.2018 г. от Г. Р. управител на „Радински 2019“ ЕООД

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-291/21.11.2018 г. от Г. Р. управител на „Радински 2019“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води,

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Кресна за издаване на разрешително за ползване на воден обект,с цел Реконструкция на мост-усилване на устой на мост на р. Сливенска

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Кресна за издаване на разрешително за ползване на воден обект,с цел Реконструкция на мост-усилване на устой на мост на р. Сливенска, между

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел извършване на основен ремонт на мост на траен горски път „Дъба – Чакърица – Куртовска река”

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел извършване на основен ремонт на мост на траен

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обектс цел основен ремонт на праволинеен каменен бараж на Ноевски дол

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обектс цел основен ремонт на праволинеен каменен бараж на Ноевски дол,

Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство – Брезник“

Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство – Брезник“, гр. Брезник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41520063/03.06.2016 г., издадено от

Публично обявяване по заявление от Управителя на  „ВАНИКО -2015“ ООД, с. Полена, община Симитли за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление от Управителя на  „ВАНИКО -2015“ ООД, с. Полена, община Симитли за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел

Публично обявяване на заявление от „НУРТС България“ ЕАД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „НУРТС България“ ЕАД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземни съоръжения, с цел други цели в обект „радио-релейна

Публично обявяване на заявление от Управителя на „КАТИ-М-78” ЕООД, гр. Банско за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Управителя на „КАТИ-М-78” ЕООД, гр. Банско за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510554/21.06.2018 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-2-6

Публично обявяване на заявление от Директора на Дирекция Национален парк „Рила“ гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Директора на Дирекция Национален парк „Рила“ гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение с цел питейно –

Публично обявяване на заявление от „Карелия 2011” ООД, с. Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от „Карелия 2011” ООД, с. Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-12-6/27.02.2019 г. от управителя на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-12-6/27.02.2019 г. от управителя на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник  за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води 

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник  за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510283/27.10.2009 г. продължено с Решение №ПО-01-86/24.04.2015 г., издадени от

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-231/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-231(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-231/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-231(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, ляв приток

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-233/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-233(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-233/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-233(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-232/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-232(5)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-232/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-232(5)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти дерета, притоци на

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-228/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-228(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-228/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-228(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти дерета, притоци на

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-227/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-227(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-227/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-227(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Доспат, с

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-229/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-229(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-229/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-229(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Мурсалка, ляв

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-230/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-230(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-230/05.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-230(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти дерета, притоци на