Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване по заявление от Директора на ,,ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на ,,ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/РР-05-18_Съобщение …/ РР-05-18_Писмо

Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 41590213/27.06.2018 г., издадено от Директора на БДЗБР…/РР-17-77_съобщение 

Обявление на заявление от Управителя на „Миле инженеринг” ЕООД, гр. Разлог с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане № 41140214/29.05.2015 г

Обявление на заявление от Управителя на „Миле инженеринг” ЕООД, гр. Разлог с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане № 41140214/29.05.2015 г., изменено с решение №

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-73/29.11.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-73(3)/24.01.2023 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-73/29.11.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-73(3)/24.01.2023 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на разрешителното се отнася до промяна в параметрите на разрешеното водовземане

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на разрешителното се отнася до промяна в параметрите на разрешеното водовземане…/РР-17-87_ Съобщение…./РР-17-87_ Писмо.

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/РР-01-7_Съобщение  ../РР-01-7-9_Писмо

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-47/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-47(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120064/26.09.2016 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-47/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-47(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-46/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-46(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120066/26.09.2016 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-46/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-46(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-48/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-48(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120067/26.09.2016 г

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-48/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-48(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване

Заявление с вх. № РР-07-21/13.07.2022г. на БДЗБР, постъпило от „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД – гр. Рила, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Заявление с вх. № РР-07-21/13.07.2022г. на БДЗБР, постъпило от „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД – гр. Рила, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел на заявеното ползване – Реконструкция

Публично обявление на заявление от Кметът на община Гърмен с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42170514/12.07.2022 г.

Публично обявление на заявление от Кметът на община Гърмен с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42170514/12.07.2022 г., издадено от

Публично обявяване на заявление от управителя на„МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ ООД, с. Мурсалево за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от управителя на„МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ ООД, с. Мурсалево за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-25_Обявление  /., РР-07-25_писмо

Публично обяваление на зачвление с вх. № РР-08-2/12.08.2022г. на БД ЗБР, коригирано със Заявление с вх. № РР-08-2(6)/04.11.2022г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води

Заявление с вх. № РР-08-2/12.08.2022г. на БД ЗБР, коригирано със Заявление с вх. № РР-08-2(6)/04.11.2022г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, чрез съществуващи

Коригирано съобщение за публично обявяване на заявление, подадено от управителя на ,,КОЛИЙН“ ООД, гр. Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Коригирано съобщение за публично обявяване на заявление, подадено от управителя на ,,КОЛИЙН“ ООД, гр. Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510239/30.06.2008 г

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510239/30.06.2008 г., издадено от директора на БД ЗБР…/РР-17-8-1_Съобщение

Заявление с вх. №РР-06-6/05.07.2022 г. на БДЗБР, подадено от ЕТ „НАТУРЕКС – ИВАНКА ХРИСТОВА“, гр. Брезник, община Брезник, област Перник за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Заявление с вх. №РР-06-6/05.07.2022 г. на БДЗБР, подадено от ЕТ „НАТУРЕКС – ИВАНКА ХРИСТОВА“, гр. Брезник, община Брезник, област Перник за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление с вх. №РР-17-89/03.11.2021 г., подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване по заявление с вх. №РР-17-89/03.11.2021 г., подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни
1234... 21