Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510304/26.04.2010 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510304/26.04.2010 г. продължено с Решение №ПО-01-108/08.06.2015 г., издадени от

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане повърхностен воден обект с цел – водовземане с цел

Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…\РД-06-9 (3)/12.08.2019 г.

Публично обявление на писмо до Управителя на “Бийстън енерджи” АД относно продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане №41140133/19.06.2009 г.

Публично обявление на писмо до Управителя на “Бийстън енерджи” АД относно продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане №41140133/19.06.2009 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”…/РР-16-20-1

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510538/29.11.2016 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510538/29.11.2016 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-40-1

Публично обявяване на заявление за изменение на разрешително от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за водовземане от подземни води № 41510082/30.03.2007 г.

Публично обявяване на заявление за изменение на разрешително от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за водовземане от подземни води № 41510082/30.03.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-49/13.03.2017

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510068/28.03.2007 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510068/28.03.2007 г. продължено с Решение № ПО-01-126/10.10.2018 г., издадени

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510090/11.05.2007 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510090/11.05.2007 г. продължено с Решение № ПО-01-39/17.02.2017 г., издадени

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510074/30.03.2007 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510074/30.03.2007 г. продължено с Решение № ПО-01-59/20.03.2012 г., издадени

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за  изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за  изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води за захранване

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за  изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води за захранване

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за  изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води за захранване

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Сандански за откриване процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Сандански за откриване процедура за издаване на разрешително за водовземане, с цел други цели – водовземане с цел пожарогасене и технически нужди

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект     с цел възстановяване на защитното земно покритие на газопроводната тръба на Транзитния газопровод за Гърция през р. Лисийска

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект     с цел възстановяване на защитното земно

Публично обявяване по заявление от община Якоруда  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект с цел укрепване коритото на река Дрещенец

Публично обявяване по заявление от община Якоруда  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект с цел укрепване коритото на река Дрещенец, чрез изграждане

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на мост над река

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на  полувиадукт на ляво

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел защита на насип от ниво