Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-06-3/16.03.2023 г., подадено от кмета на Община Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-06-3/16.03.2023 г., подадено от кмета на Община Петрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение…/РР-06-3-3-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-06-3-3-ПИСМО

Заявление с вх. №РР-17-29/11.05.2023 г. на БДЗБР от управителя на „ФАМИЛИ ПАРТНЕРС“ ООД за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510439/23.08.2013 г., поправено с Решение №ПО-01-171/03.11.2014 г

Заявление с вх. №РР-17-29/11.05.2023 г. на БДЗБР от управителя на „ФАМИЛИ ПАРТНЕРС“ ООД за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №

Публично обявяване на Заявление от „И ЕНД А“ ЕООД – град Дупница за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590269/14.10.2022 г., издадено от Директора на БДЗБР

Публично обявяване на Заявление от „И ЕНД А“ ЕООД – град Дупница за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590269/14.10.2022 г., издадено от Директора

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-7/03.05.2022 г. от управителя на „ЛОГОДИВИ“ ЕООД, гр. Благоевград .

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-7/03.05.2022 г. от управителя на „ЛОГОДИВИ“ ЕООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-7-17-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-7-17-ПИСМО

Заявление с вх. №РР-07-41/17.11.2022 г. на БДЗБР, подадено от Община Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-41/17.11.2022 г. на БДЗБР, подадено от Община Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-41-6-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-41-6-ПИСМО

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-12/12.05.2023 г., подадено от г-н С. Владимиров, Кмет на Община Перник, коригирано със заявление с вх. № РР-05-12(4)/07.07.2023 г.

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-12/12.05.2023 г., подадено от г-н С. Владимиров, Кмет на Община Перник, коригирано със заявление с вх. № РР-05-12(4)/07.07.2023 г., подадено от инж. М.

Заявление с вх. № РР-07-1/08.02.2023г. на БДЗБР, постъпило от „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-07-1/08.02.2023г. на БДЗБР, постъпило от „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-1-6_СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-1-6_ПИСМО

Заявление с вх. №РР-07-43/27.09.2021 г. на БДЗБР, подадено от „ДЕЛВИНО” ЕООД – град Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Заявление с вх. №РР-07-43/27.09.2021 г. на БДЗБР, подадено от „ДЕЛВИНО” ЕООД – град Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-43-10_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-07-43-10_ПИСМО

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-9/21.03.2023 г. подадено от г-н В. Малинов Изпълнителен Директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, коригирано със заявление с вх. № РР-05-9(5)/23.05.2023 г.

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-9/21.03.2023 г. подадено от г-н В. Малинов Изпълнителен Директор на ,,Булгартрансгаз“ ЕАД, коригирано със заявление с вх. № РР-05-9(5)/23.05.2023 г. подадено от г-н

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-24/28.07.2022г.на БДЗБР, постъпило от кмета на Община Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-24/28.07.2022г.на БДЗБР, постъпило от кмета на Община Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-24-1_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-07-24-1_ПИСМО

Заявление с вх. № РР-06-1/02.05.2023 г. на БДЗБР, постъпило от „НИКСТАР ГРУП“ ЕООД – гр. Дупница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-06-1/02.05.2023 г. на БДЗБР, постъпило от „НИКСТАР ГРУП“ ЕООД – гр. Дупница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез

Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение № 41510382/08.01.2013 г.

Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение № 41510382/08.01.2013 г., издадено от директора на БДЗБР…/РР-17-85-5_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-17-85-5_ПИСМО

Заявление за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води №41520043/29.01.2014 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-93/30.06.2017 г.

Заявление за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води №41520043/29.01.2014 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-93/30.06.2017 г., издадени от директора на БДЗБР…/РР-17-26-4_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-17-26-4_ПИСМО

Заявление за преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води №41530035/03.09.2009 г., издадено от директора на БДЗБР

Заявление за преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води №41530035/03.09.2009 г., издадено от директора на БДЗБР…/РР-17-91-8_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-17-91-8_ПИСМО

Заявление за преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41530106/01.08.2016 г., издадено от директора на БДЗБР

Заявление за преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41530106/01.08.2016 г., издадено от директора на БДЗБР…/РР-17-92-4_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-17-92-4_ПИСМО

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Гоце Делчев, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения №41590097/10.05.2012 г., издадено от директора на БДЗБР за продължаване срока на действие на горецитираното разрешително

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Гоце Делчев, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения №41590097/10.05.2012 г., издадено от директора на БДЗБР за

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-16-3/02.02.2023 г., коригирано със заявления с вх.№РР-16-3(1)/08.02.2023 г. и с вх. №РР-16-3(4)/07.04.2023 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-16-3/02.02.2023 г., коригирано със заявления с вх.№РР-16-3(1)/08.02.2023 г. и с вх. №РР-16-3(4)/07.04.2023 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие