Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110156/15.11.2016 г

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-61/13.10.2022 г., коригирано с вх. №РР-16-61(4)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510063/28.03.2007 г

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510063/28.03.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-90/27.03.2012 г., издадени от

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510551/30.03.2018 г.

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510551/30.03.2018 г., издадено

Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от „ВИКТОРИО“ ЕООД, гр. Рудозем за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/ РР-05-24_Съобщение;  РР-05-24-11_Писмо

Публично обявяване по заявление от община Брезник за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от община Брезник за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/РР-05-13-7

Продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590083/06.07.2011 г., продължено с Решеие №ПО-01-84/31.05.2017 г.+

Продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590083/06.07.2011 г., продължено с Решеие №ПО-01-84/31.05.2017 г., издадени от директора на БДЗБР…/ РР-17-63_4_Съобщение ;РР-17-63-4

Публично обяваване на заявление с вх. №РР-13-3/11.05.2022 г., коригирано с вх. №РР-13-3(3)/22.07.2022 г. от г-н Владимир Москов, кмет на Община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река, приток на река Места

Публично обяваване на заявление с вх. №РР-13-3/11.05.2022 г., коригирано с вх. №РР-13-3(3)/22.07.2022 г. от г-н Владимир Москов, кмет на Община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  за изграждане на нови, реконструкция или модернизация

Изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води № 41590089/15.12.2011 г.

Изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води № 41590089/15.12.2011 г.,  издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-101-6

Публично обявление на заявление с вх. № РР-17-83/27.09.2022г. на БДЗБР, подадено от „Майвек“ ЕООД ООД – гр. София, за изменение на Разрешително № 41610041/27.09.2021г. за водовземане на минерална вода

Публично обявление на заявление с вх. № РР-17-83/27.09.2022г. на БДЗБР, подадено от „Майвек“ ЕООД ООД – гр. София, за изменение на Разрешително № 41610041/27.09.2021г. за водовземане на минерална вода, издадено

Публично обявяване по заявление от Териториално поделение ,,Държавно горско стопанство Сандански“ към Югозападно Държавно предприятие ДП Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Териториално поделение ,,Държавно горско стопанство Сандански“ към Югозападно Държавно предприятие ДП Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден

Публично  обявлвление на заявление от  „АКВАТУР 01” ООД – гр. Благоевград с искане за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41160033/18.12.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция ,,Западнобеломорски район“

Публично  обявлвление на заявление от  „АКВАТУР 01” ООД – гр. Благоевград с искане за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41160033/18.12.2012 г., издадено от Директора на

Публично заявление с вх. № РР-08-1/21.03.2022г. на БДЗБР, постъпило от „Ди Поол” ЕООД – гр. Симитли, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане находище на минерална вода

Публично заявление с вх. № РР-08-1/21.03.2022г. на БДЗБР, постъпило от „Ди Поол” ЕООД – гр. Симитли, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане находище на минерална вода

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-45/28.07.2022 г., за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43740014/25.10.2016 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-45/28.07.2022 г., за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на разрешително за промяна в параметрите за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510289/27.10.2009 г.

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на разрешително за промяна в параметрите за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510289/27.10.2009

Публично обявяване по заявление от Директора на ,,ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на ,,ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел  ,,Извършване на основен