Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Аварийно почистване на коритото на река Долнорибнишка в участъка на с. Първомай, община Петрич

Инвестиционно предложение „Аварийно почистване на коритото на река Долнорибнишка в участъка на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Община Петрич…/П-01-165-1

План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечи през 2020 г. в отдели, общинска горска територия – гр. Сапарева баня

План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечи през 2020 г. в отдели, общинска горска територия – гр. Сапарева баня и изграждане на временен извозен път…/П-01-42-5

„Горскостопанска програма за горски имоти №№81623.31.3, 81623.32.7 и 81623.33.4, землище на с. Чуйпетлово, община Перник

„Горскостопанска програма за горски имоти №№81623.31.3, 81623.32.7 и 81623.33.4, землище на с. Чуйпетлово, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” с възложител Люба Петрунова…/П-01-158-1

Инвестиционно предложение за „Третиране на отпадъци с кодове 060102*, 110105* и 110106* и производство на кислол като продукт за битово ползване“

Инвестиционно предложение за „Третиране на отпадъци с кодове 060102*, 110105* и 110106* и производство на кислол като продукт за битово ползване“ в съществуваща сграда на „Заваръчни машини“ в гр. Перник,

Горскостопанска програма за имоти 81623.31.2, 81623.32.8 и 81623.33.5, с. Чуйпетльово, община Перник

Горскостопанска програма за имоти 81623.31.2, 81623.32.8 и 81623.33.5, с. Чуйпетльово, община Перник, собственост на наследниците на Ангелина Петрунова с обща площ 24.395 дка…/П-01-159-1

Инвестиционно предложение „Укрепване на дъното на река Глазне през гр. Банско от моста на ул. „Найден Геров“ с дължина 900 метра“

Инвестиционно предложение „Укрепване на дъното на река Глазне през гр. Банско от моста на ул. „Найден Геров“ с дължина 900 метра“ с възложител Община Банско…/П-01-163-1

Инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на стандартизирано модифицирано гориво от отпадъци (RDF), в поземлен имот с идентификатор №68789.332.5 находящ се в гр. Дупница

Инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на стандартизирано модифицирано гориво от отпадъци (RDF), в поземлен имот с идентификатор №68789.332.5 находящ се в гр. Дупница, община Дупница, местност „Елез

Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 04279.38.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 04279.38.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.38.46 в местността „с. Марулево“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.38.46 в местността „с. Марулево“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“,

Изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на картинг писта в поземлен имот с идентификатор 02748.16.72, местност „Чапрашажко“, по одобрени КККР на с. Бараково

Изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на картинг писта в поземлен имот с идентификатор 02748.16.72, местност „Чапрашажко“, по одобрени КККР на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“ с Възложител „Г

Инвестиционно предложение „Изграждане автомивка в имот № 019005, землище на с. Хвостяне, община Гърмен

Инвестиционно предложение „Изграждане автомивка в имот № 019005, землище на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград” с възложител Рафие  Юмерова…/П-01-155-1

Инвестиционно предложение „Вила за отдих, спорт, атракции и рекреация в поземлен имот с идентификатор 54225.4.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Осина

Инвестиционно предложение „Вила за отдих, спорт, атракции и рекреация в поземлен имот с идентификатор 54225.4.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Осина, местност „Голямо блато“, община Сатовча, област

Инвестиционно предложение „Осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 02693.55.57 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с .Баня

Инвестиционно предложение „Осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 02693.55.57 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с .Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „ДАВИТА“ ООД…/П-01-132-2      

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, автосервиз, административно-битова сграда, трафопост, собствен водоизточник и паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.192.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, автосервиз, административно-битова сграда, трафопост, собствен водоизточник и паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.192.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община

Инвестиционно предложение ,,Цех за производство на напитки – бевъриджис продукти в поземлен имот с 04532.40.421, в местност „Околище” по КК и КР на гр. Бобошево

Инвестиционно предложение ,,Цех за производство на напитки – бевъриджис продукти в поземлен имот с 04532.40.421, в местност „Околище” по КК и КР на гр. Бобошево, общ. Бобошево, обл. Кюстендил“, с

Инвестиционно предложение за „Изграждане на двоя броя сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2 по одобрени КК и КР на гр. Петрич

Инвестиционно предложение за „Изграждане на двоя броя сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2 по одобрени КК и КР на гр. Петрич, област Благоевград, с цел допълнително питейно-битово водоснабдяване

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02693.501.167 по КК и КР на с. Баня

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02693.501.167 по КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград в къща за гости, изграждане на

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода  от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ към хотелски комплекс „Изгрева“ върху  ПИ 02693.501.377 по КК и КР на с. Баня

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода  от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ към хотелски комплекс „Изгрева“ върху  ПИ 02693.501.377 по КК и КР на с. Баня

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на 15 броя къщи в поземлен имот с идентификатор 61813.527.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на 15 броя къщи в поземлен имот с идентификатор 61813.527.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“,

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 57159.58.22, землище на с. Покровник

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 57159.58.22, землище на с. Покровник от „нива” за „офис сграда, бензиностанция-1 бр.