Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.240.396 и 23025.240.403 по КККР на гр. Доспат

Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.240.396 и 23025.240.403 по КККР на гр. Доспат, местност „Новото“, община Доспат, област Смолян“, с възложител Евтим Пържанов…/П-01-131-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг в поземлен имот с идентификатор 37472.42.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица

Инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг в поземлен имот с идентификатор 37472.42.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител община Гърмен…/П-01-130-1

Изграждане и обслужване на съоръжение на техническата инфраструктура: три броя кабели ниско напрежение за електрозахранване на ПИ с идентификатори 23025.39.45. 23025.39.72, 23025.39.85 и 23025.39.86 по КККР на град Доспат

Изграждане и обслужване на съоръжение на техническата инфраструктура: три броя кабели ниско напрежение за електрозахранване на ПИ с идентификатори 23025.39.45. 23025.39.72, 23025.39.85 и 23025.39.86 по КККР на град Доспат; и

Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.45.260 и 23025.45.259 по КККР на гр. Доспат

Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.45.260 и 23025.45.259 по КККР на гр. Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян“, с възложител „Титан транс Д“ ЕООД…/П-01-118-1

Инвестиционно предложение заизграждане на „Път с трайна настилка от границата на обхвата на републикански път II-63 при км 17+736 до УПИ II-72.30,72.29,72.31,72.46, кв. 129, следващ трасето на съществуващи полски пътища

Инвестиционно предложение заизграждане на „Път с трайна настилка от границата на обхвата на републикански път II-63 при км 17+736 до УПИ II-72.30,72.29,72.31,72.46, кв. 129, следващ трасето на съществуващи полски пътища,

Инвестиционно предложение „Изграждане на два броя къщи за отдих в поземлен имот с идентификатор 39614.7.131, местност Момина кула по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен

Инвестиционно предложение „Изграждане на два броя къщи за отдих в поземлен имот с идентификатор 39614.7.131, местност Момина кула по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско,

Инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопански сгради за отглеждане на животни – 100 бр. крави и сондажен кладенец в ПИ 39116.108.2 по одобрени КР и КК на гр.Кочериново

Инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопански сгради за отглеждане на животни – 100 бр. крави и сондажен кладенец в ПИ 39116.108.2 по одобрени КР и КК на гр.Кочериново“…/П-01-8-3

Инвестиционно предложение за „Изграждане на нов тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.169.76, в м.“Овиначе“ по одобрени КК и КР на гр. Банско

Инвестиционно предложение за „Изграждане на нов тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.169.76, в м.“Овиначе“ по одобрени КК и КР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с Възложител

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви на Мартинес 2008 ЕООД с обща площ 3,8753 ха

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви на Мартинес 2008 ЕООД с обща площ 3,8753 ха, находящи се в землищата на с. Кромидово

Инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400/етернит/ в участъка от изравнителна шахта с обем 25 куб.м след ПС „Опалово”, намираща се в с.Друган

Инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ водопровод Ф400/етернит/ в участъка от изравнителна шахта с обем 25 куб.м след ПС „Опалово”, намираща се в с.Друган до НВ 300 куб.м водоснабдяващ ниска зона

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор 04279.119.16, местност „Под черквата“ по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор 04279.119.16, местност „Под черквата“ по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри

Инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 68789.606.379.6.1 и 68789.606.379.6.2 в сграда с идентификатор 68789.606.379.6 и самостоятелен обект 68789.606.379.2.2 в сграда с идентификатор 68789.606.379.2 по кадастралната карта на гр. Дупница,

Инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 68789.606.379.6.1 и 68789.606.379.6.2 в сграда с идентификатор 68789.606.379.6 и самостоятелен обект 68789.606.379.2.2 в сграда с идентификатор 68789.606.379.2 по

Инвестиционно предложение „Реставрация, консервация и социализиране на каменен мост над река Бистрица, между село Сатовча и село Долен

Инвестиционно предложение „Реставрация, консервация и социализиране на каменен мост над река Бистрица, между село Сатовча и село Долен, община Сатовча, област Благоевград”, с възложител СНЦ ,,Био-Б-Еко”, с. Борино, община Борино,

Инвестиционно предложение „Изграждане на  инсталация за изкуствен сняг, разположена в местността „Картала”, землището на с. Бистрица

Инвестиционно предложение „Изграждане на  инсталация за изкуствен сняг, разположена в местността „Картала”, землището на с. Бистрица, Община Благоевград“, с възложител „Прима Инвест БГ” ООД…/П-01-41-7

Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общ устройствен план на община Благоевград, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на плана за 2019 г.

Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общ устройствен план на община Благоевград, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.8 и 03504.48.14

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел

Инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот 61577.505.2161 по КК и КР на гр. Радомир

Инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот 61577.505.2161 по КК и КР на гр. Радомир, община Радомир, област Перник“, с възложител „ВЛАНЕЛ“ ООД – гр. Перник…/П-01-22-3

Инвестиционно предложение „Сграда на основното застрояване с обществено-обслужващо предназначение – търговска сграда, включваща магазини, складове и административно-битова част в поземлен имот с идентификатор 68789.605.411 по КК на гр. Дупница“

Инвестиционно предложение „Сграда на основното застрояване с обществено-обслужващо предназначение – търговска сграда, включваща магазини, складове и административно-битова част в поземлен имот с идентификатор 68789.605.411 по КК на гр. Дупница“, с

Инвестиционно предложение „Изграждане на обект: Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 69239.255.122 по КК и КР за землището на с. Стефаново

Инвестиционно предложение „Изграждане на обект: Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 69239.255.122 по КК и КР за землището на