Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение за „Къщи за гости и ресторант в поземлен имот с  идентификатор 40926.151.20, местност „Арнаудовото“

Инвестиционно предложение за „Къщи за гости и ресторант в поземлен имот с  идентификатор 40926.151.20, местност „Арнаудовото“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърланово, община Сандански, област Благоевград“,

Съгласуване на „Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на „Общ устройствен план на община Бобошево”

Съгласуване на „Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на „Общ устройствен план на община Бобошево” и „Схема за провеждане на консултации по ЕО на ОУП…/П-05-1-1

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе и сервитут на подземен електропровод 20 kV външно двойно електроснабдяване на МОК „Милин камък” от поземлен имот с идентификатор 06286.33.31 (подстанция) по КККР на гр. Брезник

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе и сервитут на подземен електропровод 20 kV външно двойно електроснабдяване на МОК „Милин камък” от поземлен имот с идентификатор

Инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец – в имот УПИ № 014001 по плана на с. Рупите

Инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец – в имот УПИ № 014001 по плана на с. Рупите, общ. Петрич, за

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка, съхранение и консервиране на рибни продукти и морски дарове в поземлен имот с идентификатор 56126.421.14 в местността „Козлек“

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка, съхранение и консервиране на рибни продукти и морски дарове в поземлен имот с идентификатор 56126.421.14 в местността „Козлек“ по одобрените кадастрална карта и

Инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг, по ул. „Васил Левски“ в гр. Симитли

Инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг, по ул. „Васил Левски“ в гр. Симитли, община Симитли”, с възложител Община Симитли…/П-01-31-3

Инвестиционно предложение „Промяна предназначението и строителство на шест броя жилищни сгради в границите на имот №04279.116.99, местност „Пенков чифлик – Ш.39“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение „Промяна предназначението и строителство на шест броя жилищни сгради в границите на имот №04279.116.99, местност „Пенков чифлик – Ш.39“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.

Инвестиционно предложение „Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник”

Инвестиционно предложение „Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник”…/П-01-66-5

Инвестиционно предложение за „Изграждане на бетонов център, търговски обект и офиси в поземлен имот с №055009 в землището на с. Огняново

Инвестиционно предложение за „Изграждане на бетонов център, търговски обект и офиси в поземлен имот с №055009 в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ с Възложител ЕТ „Албен Господев“…/П-01-11-5

Становище по Доклад по Дейност 2 – Същинско изпълнение  на Договор № Д-30-52/26.07.2019г. „Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните води“ по Проект BG168M1OP002-1.013-C01 „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

Становище по Доклад по Дейност 2 – Същинско изпълнение  на Договор № Д-30-52/26.07.2019г. „Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните води“ по Проект BG168M1OP002-1.013-C01 „Доизграждане на

Инвестиционно предложение „Аварийно укрепване бреговете на дере, находящо се в махала „Косячка” ,кв. Ораново , гр. Симитли“

Инвестиционно предложение „Аварийно укрепване бреговете на дере, находящо се в махала „Косячка” ,кв. Ораново , гр. Симитли“, с възложител Община Симитли…/П-01-81-1

Инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от Сондаж №2 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня, община Разлог към Семеен хотел със спортно възстановителен център”

Инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от Сондаж №2 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня, община Разлог към Семеен хотел със спортно възстановителен център”, изграден върху ПИ

Инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел, медицински център и СПА-център в поземлен имот с идентификатор 02676.150.24, местност „Герачни улици” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел, медицински център и СПА-център в поземлен имот с идентификатор 02676.150.24, местност „Герачни улици” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община

Инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална зала в УПИ I от кв. 5 по плана на с. Дебрен, община Гърмен

Инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална зала в УПИ I от кв. 5 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител Община Гърмен…/П-01-28-2

Инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център в имот с идентификатор 47189.139.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново

Инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център в имот с идентификатор 47189.139.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград” с възложител В. Р…/П-01-29-2

Горско стопанска програма на имот №16208.129.5, землище на с. Горна Диканя, община Радомир, област Перник на територията на ДДС „Витошко – Студена“

Горско стопанска програма на имот №16208.129.5, землище на с. Горна Диканя, община Радомир, област Перник на територията на ДДС „Витошко – Студена“, с възложител Ц. Х../П-01-63-1  

Инвестиционно предложение „Изграждане на два броя къщи за отдих и ресторант в поземлен имот с идентификатор 39614.7.144, местност Момина кула по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен

Инвестиционно предложение „Изграждане на два броя къщи за отдих и ресторант в поземлен имот с идентификатор 39614.7.144, местност Момина кула по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен,

Реконструкция на участък от открит канал M1, Дюкер 1, Изравнител 1 „Долистовски рид ” в землището на с. Мало село, община Бобов дол

Реконструкция на участък от открит канал M1, Дюкер 1, Изравнител 1 „Долистовски рид ” в землището на с. Мало село, община Бобов дол” с инвеститор „Напоителни системи“ ЕАД – клон