Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Изграждане на кравеферма за отглеждане на 300 броя млекодайни крави в поземлен имот с идентификатор 77058.5.217 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово

Изграждане на кравеферма за отглеждане на 300 броя млекодайни крави в поземлен имот с идентификатор 77058.5.217 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“, с

Проект за техническа ликвидация и отстраняване на вредните последици при прекратяване на производствената дейност във въгледобива на „Мини Перник“ ЕАД в рамките на гр. Перник

Проект за техническа ликвидация и отстраняване на вредните последици при прекратяване на производствената дейност във въгледобива на „Мини Перник“ ЕАД в рамките на гр. Перник – Зона I, ж.к.Драгановец“ и

Промяна в целите на ползване на съществуващ собствен водоизточник, находящ се в поземлен имот с идентификатор 22472.7415.29 (ПИ 012569 по КВС), землище на язовир „Искър“

Промяна в целите на ползване на съществуващ собствен водоизточник, находящ се в поземлен имот с идентификатор 22472.7415.29 (ПИ 012569 по КВС), землище на язовир „Искър“, с. Долни Пасарел, район „Панчарево“,

Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 броя млекодайни крави със съответните сервизни, помощни и битови помещения и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 03504.5.8 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Белица

Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 броя млекодайни крави със съответните сервизни, помощни и битови помещения и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 03504.5.8 по кадастрална

Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагане на изменение на ТУП на „Ски зона с център гр. Банско“, стопанисвана от „Юлен“ АД

Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагане на изменение на ТУП на „Ски зона с център гр. Банско“, стопанисвана от „Юлен“ АД, включително на мерките  за предотвратяване, намаляване или

Изграждане на хипермаркет, хотел с ресторанти жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.600.325 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Изграждане на хипермаркет, хотел с ресторанти жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.600.325 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, с Възложител

Изграждане на мандра с капацитет до 3000 л/дневно краве мляко и сондажен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 03504.7.14 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Белица

Изграждане на мандра с капацитет до 3000 л/дневно краве мляко и сондажен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 03504.7.14 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Белица, община Белица, област

Инвестиционно предложение „Жилищни сгради в позмлени имоти с идентификатори 02676.28.51, 02676.28.52 и 02676.28.53, местност „Карантията“, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение „Жилищни сгради в позмлени имоти с идентификатори 02676.28.51, 02676.28.52 и 02676.28.53, местност „Карантията“, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, представляващи

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Басейни с обслужваща сграда към къщи за настаняване”, представляващи първи етап от „Комплекс от къщи за настаняване” в поземлен имот с идентификатор 65365.31.49 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Басейни с обслужваща сграда към къщи за настаняване”, представляващи първи етап от „Комплекс от къщи за настаняване” в поземлен имот с идентификатор 65365.31.49 по кадастралната карта

Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг, рекреационна зона, обслужваща сграда и нискоетажни жилищни сгради за временно или целогодишно обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.20.2, местност „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг, рекреационна зона, обслужваща сграда и нискоетажни жилищни сгради за временно или целогодишно обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.20.2, местност „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – шахтов кладенец в имот №55871.511.527 по плана на гр. Перник, община Перник, област Перник за водоснабдяване на автомивка“

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – шахтов кладенец в имот №55871.511.527 по плана на гр. Перник, община Перник, област Перник за водоснабдяване на

Инвестиционно предложение „Основен ремонт и реконструкция на траен горски път „Междурек – Стамов чукар – Джамията“, находящ се в теритириалния обхват на ТП „ДГС Катунци„

Инвестиционно предложение „Основен ремонт и реконструкция на траен горски път „Междурек – Стамов чукар – Джамията“, находящ се в теритириалния обхват на ТП „ДГС Катунци„ с възложител ТП „ДГС Катунци“

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 23488.6.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драгуш

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 23488.6.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драгуш, община Петрич, област Благоевград“…/П-01-32-1

Становище по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите за инвестиционно намерение „ПУП-парцеларен план за трасета на външно ел. захранване, външен водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ, в имот №59077.2.157, местност „Чалтията“, землище на с. Първомай

Становище по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите за инвестиционно намерение „ПУП-парцеларен план за трасета на външно ел. захранване, външен водопровод и довеждащ колектор до ПСОВ, в имот

Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе и сервитут на питейно-битово водоснабдяване от ПИ № 06286.104.10 по КК и КР на гр. Брезник

„Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе и сервитут на питейно-битово водоснабдяване от ПИ № 06286.104.10 по КК и КР на гр. Брезник до УПИ II-72.29,72.30,72.31,72.46,

Горско стопанска програма на имот №129005, землище на с. Горна Диканя, община Радомир, област Перник на територията на ДДС „Витошко – Студена“

Горско стопанска програма на имот №129005, землище на с. Горна Диканя, община Радомир, област Перник на територията на ДДС „Витошко – Студена“, с възложител Ц.Х…/П-01-25-1

Инвестиционно предложение относно издаване на разрешително за водовземането от повърхностен воден обект по Приложение № 1 от Закона за водите – язовир Дяково

Инвестиционно предложение относно издаване на разрешително за водовземането от повърхностен воден обект по Приложение № 1 от Закона за водите – язовир Дяково, чрез изградени съоръжения…/П-02-2-1