Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имот 16208.134.5 в землището на с. Горна Диканя

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имот 16208.134.5 в землището на с. Горна Диканя, общ. Перник в подотдели 159 „е”, по ГСП от 2018 год. на ТП ДЛС Витошко

Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от КЕИ №5 + КЕИ №4 от находище за минерална вода „Гулийна баня”

Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от КЕИ №5 + КЕИ №4 от находище за минерална вода „Гулийна баня” към апартаментен хотел, находящ се в поземлен имот с

Инвестиционно намерение „Рехабилитация на Д 4 от км 1+847 до км 2+444 в землището на с. Големо село, община Бобов дол

Инвестиционно намерение „Рехабилитация на Д 4 от км 1+847 до км 2+444 в землището на с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил във връзка с кандидатстване по Мярка 4.3

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.77.5 и площ 3 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.77.5 и площ 3 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич,

Инвестиционно предложение „Изграждане на Садкова инсталация (СИ) „Добив“ за отглеждане на риба в участък от акваторията на язовир „Долна Диканя“

Инвестиционно предложение „Изграждане на Садкова инсталация (СИ) „Добив“ за отглеждане на риба в участък от акваторията на язовир „Долна Диканя“, разположен в землищата на с. Горна Диканя и с. Долна

Инвестиционно предложение „Обследване и анализ на техническото състояние на язовирна стена „Долистово“ и съоръженията към нея“

Инвестиционно предложение „Обследване и анализ на техническото състояние на язовирна стена „Долистово“ и съоръженията към нея“ с възложител Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД…/П-01-247-1

Инвестиционно предложение „Рехабилитация на канал ГТ-6 от НС „Дяково – 7000 дка“ в землището на с. Блатино и с. Пиперево

Инвестиционно предложение „Рехабилитация на канал ГТ-6 от НС „Дяково – 7000 дка“ в землището на с. Блатино и с. Пиперево, община Дупница, област Кюстендил във връзка с кандидатстване по Мярка

Инвестиционно предложение „Изграждане на нови и ремонт на стари временни извозни горски пътища в подотдели 13″г”, 13″е”, 13″ж”, 13″з”, 13″и”, 13″к”, 13″л”, 13″м”, 13″н”, 13″о”, 13″п”, 13″р”, 13″с”, 13″6″, 13″7″, 13 ” 8 “, с. Кладница

Инвестиционно предложение „Изграждане на нови и ремонт на стари временни извозни горски пътища в подотдели 13″г”, 13″е”, 13″ж”, 13″з”, 13″и”, 13″к”, 13″л”, 13″м”, 13″н”, 13″о”, 13″п”, 13″р”, 13″с”, 13″6″, 13″7″,

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор № 23025.43.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на град Доспат

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор № 23025.43.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян…/П-01-202-3

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода с дълбочина около 1200м в поземлен имот 04220.6.34 по КК и КР на село Бистрица

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода с дълбочина около 1200м в поземлен имот 04220.6.34 по КК и КР на село Бистрица, община Дупница“…/П-01-179-5

Инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Първомай, община Петрич

Инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград”, с възложител Община Петрич…/П-01-223-3

Становище по предоставен Първи междинен доклад по Дейност 1„Разработване на методики за оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните води от категория „река“, изготвен от фирма СИ ЕКО КОНСУЛТ ООД, с подизпълнител ПУЛСАР-С ООД

Становище по предоставен Първи междинен доклад по Дейност 1„Разработване на методики за оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните води от категория „река“, изготвен от фирма СИ ЕКО КОНСУЛТ ООД, с

Допълнения и изменения към инвестиционно предложение „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище

Допълнения и изменения към инвестиционно предложение „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания в част от НП“Пирин“и землището на гр. Добринище, община Банско“, с

Публично обяваване на план извлечение за извеждане на отгледни, възобновителни и технически сечи в землището на с. Богослов и с. Преколница

Публично обяваване на план извлечение за извеждане на отгледни, възобновителни и технически сечи в землището на с. Богослов и с. Преколница, община Кюстендил…/П-01-238-1

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода

Инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя вилни сгради в ПИ № 37174.2.808, землище на с. Кладница, община Перник“

Инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя вилни сгради в ПИ № 37174.2.808, землище на с. Кладница, община Перник“ и изместване на съществуващ довеждащ водопровод и външна водопроводна връзка за

Инвестиционно предложение „Изграждане шахтов кладенец за водоснабдяване на   поземлен имот с идентификатор 41112.86.31, м.”Хисарлъка” в землището на гр.Кюстендил

Инвестиционно предложение „Изграждане шахтов кладенец за водоснабдяване на   поземлен имот с идентификатор 41112.86.31, м.”Хисарлъка” в землището на гр.Кюстендил, община Кюстендил“…/П-01-180-4

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 31139.1.16, м. „Ключа“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златолист

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 31139.1.16, м. „Ключа“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“ с възложител О. Д…/П-01-237-1

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на находище на минерална вода „Градешки бани” с цел захранване на предвиден за изграждане басейн в поземлен имот с идентификатор 14492.5.258 (УПИ 015158, местност „Гарата” по плана на гр. Кресна)

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на находище на минерална вода „Градешки бани” с цел захранване на предвиден за изграждане басейн в поземлен имот с идентификатор 14492.5.258

Инвестиционно предложение „Промяна начин на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 56126.44.313 и 56126.44.310, местност „Тумбите“

Инвестиционно предложение „Промяна начин на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 56126.44.313 и 56126.44.310, местност „Тумбите“, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област