Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма, кланица и транжорна в поземлен имот №030040 в землището на с. Мусомища

Инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма, кланица и транжорна в поземлен имот №030040 в землището на с. Мусомища, oбщина Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител Г. А…/П-01-148-3

Инвестиционно предложение „Ремонтно възстановителни работи на язовирна стена „Паничарево“ и прилежащите към нея съоръжения“

Инвестиционно предложение „Ремонтно възстановителни работи на язовирна стена „Паничарево“ и прилежащите към нея съоръжения“ с възложител Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД…/П-01-230-2

Инвестиционно предложение за “Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край яз. Доспат

Инвестиционно предложение за “Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край яз. Доспат, в имот с идентификатор 23025.195.40,

Инвестиционно предложение „Рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02748.1.813 по КККР на с. Бараково

Инвестиционно предложение „Рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02748.1.813 по КККР на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител Община

Инвестиционно предложение „Обследване и анализ на техническото състояние на язовирна стена „Мещица” и съоръженията към нея”

Инвестиционно предложение „Обследване и анализ на техническото състояние на язовирна стена „Мещица” и съоръженията към нея” с възложител „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД…/П-01-228-2

Инвестиционно предложение „Обследване и анализ на техническото състояние на язовирната стена „Конска“ и съоръженията към нея“

Инвестиционно предложение „Обследване и анализ на техническото състояние на язовирната стена „Конска“ и съоръженията към нея“ с възложител Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД…/П-01-227-2

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Резервоар за минерална вода на КЕИ №8 и Сондаж №6 на Находище на минерална вода „Сандански“-ИДС, гр. Сандански

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Резервоар за минерална вода на КЕИ №8 и Сондаж №6 на Находище на минерална вода „Сандански“-ИДС, гр. Сандански, за захранване на малък басейн

Становище за инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс и СПА център в имот с идентификатор 47189.301.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Марикостиново

Становище за инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс и СПА център в имот с идентификатор 47189.301.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Марикостиново, общ.Петрич, област Благоевград”, с възложител

Инвестиционно предложение „Изграждане на Садкова инсталация (СИ) „Добив“ за отглеждане на риба в участък от акваторията на язовир „Долна Диканя“, разположен в землищата на с. Горна Диканя и с. Долна Диканя

Инвестиционно предложение „Изграждане на Садкова инсталация (СИ) „Добив“ за отглеждане на риба в участък от акваторията на язовир „Долна Диканя“, разположен в землищата на с. Горна Диканя и с. Долна

Инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от сливи и изграждане на сондажен кладенец с проектна дълбочина 40 м в поземлен имот №004714, местност „Полето“

Инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от сливи и изграждане на сондажен кладенец с проектна дълбочина 40 м в поземлен имот №004714, местност „Полето“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област

Инвестиционно предложение за изграждане на „Автосервиз, автомивка, офиси и паркинг за товарни автомобили” в ПИ с идентификотор 65334.107.4 по КККР на гр.Сандански

Инвестиционно предложение за изграждане на „Автосервиз, автомивка, офиси и паркинг за товарни автомобили” в ПИ с идентификотор 65334.107.4 по КККР на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград“, с възложител“ЛОРИ ТРАНС 2019“

Публично обявление на инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в имот с идентификатор 77565.28.14 – м. Суракево, по одобрени КК и КР  на с. Хърсово

Публично обявление на инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в имот с идентификатор 77565.28.14 – м. Суракево, по одобрени КК и КР  на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“ с възложител

Инвестиционно предложение „Изграждане една вилна сграда в поземлени имоти с идентификатори: 23025.45.296, 23025.45.297 и 23025.45.298 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат

Инвестиционно предложение „Изграждане една вилна сграда в поземлени имоти с идентификатори: 23025.45.296, 23025.45.297 и 23025.45.298 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян,

Инвестиционно намерение „РВР на ГНК – 4 в землищата на с. Баничан и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград във връзка с кандидатстване по Мярка 4.3 от ПРСР 2014 – 2020 г.“

Инвестиционно намерение „РВР на ГНК – 4 в землищата на с. Баничан и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград във връзка с кандидатстване по Мярка 4.3 от ПРСР 2014

ПУП-ПР на поземлен имот с идентификатор 61813.182.480, местност „Извора“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

ПУП-ПР на поземлен имот с идентификатор 61813.182.480, местност „Извора“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с възложител Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на

Инвестиционно намерение „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи на ГНК „Петрич“ в землищата на с. Беласица, с. Коларово, с. Самуилово и гр. Петрич, община Петрич

Инвестиционно намерение „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи на ГНК „Петрич“ в землищата на с. Беласица, с. Коларово, с. Самуилово и гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград във връзка с кандидатстване по

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на обект за съхранение, поддържане на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 17395.153.20 в местността Заемджиков чифлик/Мочура

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на обект за съхранение, поддържане на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 17395.153.20 в местността Заемджиков чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри

Инвестиционно предложение за „Изменение на инвестиционно намерение „Жилищно строителство“ в имот № 007076 по КВС на землището на с. Ковачевица

Инвестиционно предложение за „Изменение на инвестиционно намерение „Жилищно строителство“ в имот № 007076 по КВС на землището на с. Ковачевица, община Гърмен`…/П-01-174-3

Инвестиционно предложение „Аварийно бетониране на водоотвеждащ канал(дере), минаващ през с. Марикостиново, общ. Петрич

Инвестиционно предложение „Аварийно бетониране на водоотвеждащ канал(дере), минаващ през с. Марикостиново, общ. Петрич, обл. Благоевград“, с възложител Община Петрич…/П-01-190-3

Изменение на част от параметрите на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета” на р. Еловица и р. Стружка, землището на с. Градево

Изменение на част от параметрите на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета” на р. Еловица и р. Стружка, землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „Миле