Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, ТИР паркинг и автокъща в имот с идентификатор 69119.35.4, местност „Порой“

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, ТИР паркинг и автокъща в имот с идентификатор 69119.35.4, местност „Порой“, землище на с. Старчево и автосервиз в имот с идентификатор 69119.34.34, местност „Забрането“, землище

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с магазин и автомивка в УПИ X, пл. № 42, кв. 3 по плана на с. Блатска

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с магазин и автомивка в УПИ X, пл. № 42, кв. 3 по плана на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград”, с възложител К. А…./П-01-62-7

Инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – комбиниран бензиностанция, търговски обект и паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 20763.16.162

Инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – комбиниран бензиностанция, търговски обект и паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 20763.16.162 в землището на с. Джерман, община Дупница…/П-01-165-1

Инвестиционно предложение „Ремонтно-възстановителни работи на разрушена и изнесена лява берма и дига на корекция на река Струма от река Рилска до Бобошево

Инвестиционно предложение „Ремонтно-възстановителни работи на разрушена и изнесена лява берма и дига на корекция на река Струма от река Рилска до Бобошево от км 4+700 до км 4+950, землище село

Инвестиционно предложение „Актуализиране на разрешение за поставяне на преместваем обект – фургон, в поземлен имот с идентификатор 37174.13.358, землище с. Кладница

Инвестиционно предложение „Актуализиране на разрешение за поставяне на преместваем обект – фургон, в поземлен имот с идентификатор 37174.13.358, землище с. Кладница, община Перник“…/П-01-161-1

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Могилата”

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Могилата” на територията на с. Стефаново, община Радомир, област Перник” с възложител „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД…/П-02-8-3

Инвестиционно предложение „Изграждане на ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадъчни води) към „Къща за гости” и ресторант „Калената къща”

Инвестиционно предложение „Изграждане на ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадъчни води) към „Къща за гости” и ресторант „Калената къща”, с.Калище, община Ковачевци“…/П-01-160-1

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в имот с идентификатор 44464.6.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в имот с идентификатор 44464.6.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри

Инвестиционно предложение за „Изграждане на складово – производствени дейности, склад за съхранение на селскостопанска продукция, хотел, ресторант, административна част в поземлен имот с идентификатор 22842.2.20, местност „Дурлъовица”

Инвестиционно предложение за „Изграждане на складово – производствени дейности, склад за съхранение на селскостопанска продукция, хотел, ресторант, административна част в поземлен имот с идентификатор 22842.2.20, местност „Дурлъовица” по КККР на

Инвестиционно предложение „Автокъща и магазин за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор № 24791.132.929, местност „Друмо”

Инвестиционно предложение „Автокъща и магазин за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор № 24791.132.929, местност „Друмо”, в землището на с. Дяково, община Дупница“…/П-01-157-1

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от Сондаж № 1 ВКП от находище за минерална вода „Благоевград“, гр. Благоевград към хотел „Езерец“

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от Сондаж № 1 ВКП от находище за минерална вода „Благоевград“, гр. Благоевград към хотел „Езерец“, находящ се в поземлен

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Автокъща“ в поземлен имот №04354.7.34, местност „Сурлан“

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Автокъща“ в поземлен имот №04354.7.34, местност „Сурлан“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил” с възложители М. Д. и А.

Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча и улица между о.т. 192 и 212 в кв. 53 – с. Брезница

Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча и улица между о.т. 192 и 212 в кв. 53 – с. Брезница, община Гоце Делчев,

Инвестиционно предложение „Изграждане на 5 броя вилни сгради и сграда-барбекю в УПИ 064017 и УПИ 064016 в землище на с.Стоб, община Кочериново

Инвестиционно предложение „Изграждане на 5 броя вилни сгради и сграда-барбекю в УПИ 064017 и УПИ 064016 в землище на с.Стоб, община Кочериново, обл.Кюстендил“ с възложител П. Т…/П-01-118-3

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 65365.29.68, землище на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня“

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 65365.29.68, землище на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня“, с Възложител Е. Г…./П-01-90-3

Инвестиционно предложение „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ на с.Кавракирово

Инвестиционно предложение „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ на с.Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Община Петрич…/П-01-147-1

Инвестиционно предложение Изграждане на автомивка на самообслужване, състояща се от 4 бр. клетки и съоръжение за добив на подземни води”

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка на самообслужване, състояща се от 4 бр. клетки и съоръжение за добив на подземни води в имот, с идентификатор 55871.514.760, представляващ УПИ II – 20760,

Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100,0 м в имот с № 013006, м. „Студената вода”

Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100,0 м в имот с № 013006, м. „Студената вода” по плана

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци, на територията на Община Ковачевци

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци, на територията на Община Ковачевци, Област Перник”, с възложител Община Ковачевци…/П-01-27-9