Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 046021, находящ се в землището на с. Лобош

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 046021, находящ се в землището на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, от земеделска земя в УПИ, с

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047011, находящ се в землището на с. Лобош

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047011, находящ се в землището на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, от земеделска земя в УПИ, с

Инвестиционно предложение “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“, землище на с.Лобуш

Инвестиционно предложение “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“, землище на с.Лобуш, община Ковачевци, област Перник“, с възложител В. Ж., „Е.КОМ.Системи“ЕООД…/П-01-11-3

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда”, в поземлен имот с идентификатор 23025.39.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда”, в поземлен имот с идентификатор 23025.39.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Келебека”, община Доспат, област Смолян, с възложител: С.П-01-58-1

Инвестиционно предложение за “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“

Инвестиционно предложение за “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“, землище на с.Лобуш, община Ковачевци, област Перник“, с възложител В. Ж., „Е.КОМ.Системи“ЕООД…/П-01-12-2

Инвестиционно предложение „Цех-хале за обработка на камък, битова сграда, складово пространство и паркоместа-гаражи на терен в ПИ 031063, местност „Марина“

Инвестиционно предложение „Цех-хале за обработка на камък, битова сграда, складово пространство и паркоместа-гаражи на терен в ПИ 031063, местност „Марина“, землище на с. Сатовча, Община Сатовча“ с възложител Ц. Ю…/П-01-53-1

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща – паркинг,  автосервиз и административна сграда в ПИ 04532.92.34

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща – паркинг,  автосервиз и административна сграда в ПИ 04532.92.34, местност „Бистреница“, землище на гр.Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил“, с възложител Х. Г. …/П-01-59-1

Инвестиционно предложение „Строителство на курортни сгради в поземлени имоти с идентификатори 23025.160.331 и 23025.160.398

Инвестиционно предложение „Строителство на курортни сгради в поземлени имоти с идентификатори 23025.160.331 и 23025.160.398 по КК и КР на гр.Доспат, местност „Новото“, община Доспат, област Смолян“, с възложител Р.В. …/П-01-57-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща в поземлен имот №000265

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща в поземлен имот №000265, местност „Реката“, землище на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил” с възложител В. Г. …/П-01-56-1

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Балево”

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Балево”, с. Мали Върбовник и с. Голям Върбовник, община Бобов дол, област Кюстендил” с

Инвестиционно предложение „Изграждане на водоизточници за борба с пожарите и изграждане и подобряване на горски пътища по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Инвестиционно предложение „Изграждане на водоизточници за борба с пожарите и изграждане и подобряване на горски пътища по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Балево”

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Балево”, с. Мали Върбовник и с. Голям Върбовник, община Бобов дол, област Кюстендил” с

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг, автомивка, пункт за годишни технически прегледи, автосервиз, автомивка, логистичен център, администрация с офиси и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 47247.28.27

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг, автомивка, пункт за годишни технически прегледи, автосервиз, автомивка, логистичен център, администрация с офиси и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща, сграда за ремонт и обслужване на транспортни средства и собствен водоизточник в ПИ 042220.12.84, землище на с.Бистрица

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща, сграда за ремонт и обслужване на транспортни средства и собствен водоизточник в ПИ 042220.12.84, землище на с.Бистрица, община Дупница“, с възложител Асен Д. и

Инвестиционно предложение „Изграждане на тридесет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 12200.4.4, местност „Рубакия“ по одобрени КК и КР на с. Враня

Инвестиционно предложение „Изграждане на тридесет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 12200.4.4, местност „Рубакия“ по одобрени КК и КР на с. Враня, община Сандански, област Благоевград и поземлен

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот №022004, местност „Полето“

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот №022004, местност „Полето“, землище на с. Българчево, общ.Благоевград, обл. Благоевград, с

ПУП-Парцеларен план за обект „Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и тласкател за отпадъчни води от гр. Радомир до ПСОВ Батановци“

ПУП-Парцеларен план за обект „Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и тласкател за отпадъчни води от гр. Радомир до ПСОВ Батановци“…/П-08-24-1

Инвестиционно предложение „Почистване от растителност корекцията на р. Дивлянска от  мост на с. Калотинци до моста на с. Дивля

Инвестиционно предложение „Почистване от растителност корекцията на р. Дивлянска от  мост на с. Калотинци до моста на с. Дивля, община Земен за обезпечаване на проводимостта ѝ“ с възложител „Напоителни системи“

Инвестиционно предложение: „База за отдих, в поземлен имот с идентификатор №23025.44.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат

Инвестиционно предложение: „База за отдих, в поземлен имот с идентификатор №23025.44.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, област Смолян“ с възложител С. П…/П-01-48-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на пешеходен мост на р. Бучащица, в УПИ I, кв. 108, землището на гр. Перник, община Перник, област Перник“

Инвестиционно предложение „Изграждане на пешеходен мост на р. Бучащица, в УПИ I, кв. 108, землището на гр. Перник, община Перник, област Перник“…/П-01-50-1