Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Водовземане от минерална вода от КЕИ „Женската баня“ (нов каптаж)

Инвестиционно предложение „Водовземане от минерална вода от КЕИ „Женската баня“ (нов каптаж) от НМВ „Ощава – хладката баня“ към почивна сграда   в имот №000180, землище на с. Ощава, община Кресна,

Промяна на „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница

Промяна на „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” с възложител свещенник О. А.,

Инвестиционно предложение на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.2.32

Инвестиционно предложение на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.2.32 по одобрената кадастрална карта и кадастралните

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води от съществуващия КЕИ „Орлино“

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води от съществуващия КЕИ „Орлино“, находящ се в имот №000269, подотдел 308„д“ от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“ по ГСП-2016г. на гр. Сърница, общ.

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1 т. 23 от Закона за водите, по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и автомивка в поземлен имот с идентификатор 52101.1.44

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1 т. 23 от Закона за водите, по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и

Инвестиционно предложение „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Бобошево“ с възложител община Бобошево

Инвестиционно предложение „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Бобошево“ с възложител община Бобошево…/П-01-73-1  

Инвестиционно предложение „Промяна на водните количества за водовземане на вода за питейно-битови нужди от изграден сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.174.10

Инвестиционно предложение „Промяна на водните количества за водовземане на вода за питейно-битови нужди от изграден сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.174.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри

Инвестиционно предложение „Изграждане рибарник за развъждане и отглеждане на пъстърва, лин и други сладководни риби в поземлен имот № 018018

Инвестиционно предложение „Изграждане рибарник за развъждане и отглеждане на пъстърва, лин и други сладководни риби в поземлен имот № 018018, землище на с. Вратца, община Кюстендил, с възложител И.  А…./П-01-65-1

Инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница

Инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” с възложител свещенник О. А.,

Инвестиционно предложение “План – извлечение за извеждане на техническа сеч, с цел направата на автомобилен горски път „Ечемичка”

Инвестиционно предложение “План – извлечение за извеждане на техническа сеч, с цел направата на автомобилен горски път „Ечемичка”…/П-01-67-1

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план (ПУП) плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на УПИ V – 624, кв.206 но плана на гр. Банско

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план (ПУП) плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на УПИ V – 624, кв.206 но

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски автомобилен път „Беслет – Порязов чарк – Гроба“

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски автомобилен път „Беслет – Порязов чарк – Гроба“, намиращ се на територията на ТП „ДГС Гърмен“, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград

Инвестиционно предложение за изграждане на автомивка в имот №04279.36.87 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка в имот №04279.36.87 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград” с възложител „Викинг“ ЕООД…/П-01-66-1

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047012, находящ се в землището на с. Лобош

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047012, находящ се в землището на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, от земеделска земя в УПИ, с

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 046021, находящ се в землището на с. Лобош

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 046021, находящ се в землището на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, от земеделска земя в УПИ, с

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047011, находящ се в землището на с. Лобош

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047011, находящ се в землището на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, от земеделска земя в УПИ, с

Инвестиционно предложение “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“, землище на с.Лобуш

Инвестиционно предложение “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“, землище на с.Лобуш, община Ковачевци, област Перник“, с възложител В. Ж., „Е.КОМ.Системи“ЕООД…/П-01-11-3

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда”, в поземлен имот с идентификатор 23025.39.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда”, в поземлен имот с идентификатор 23025.39.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Келебека”, община Доспат, област Смолян, с възложител: С.П-01-58-1

Инвестиционно предложение за “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“

Инвестиционно предложение за “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“, землище на с.Лобуш, община Ковачевци, област Перник“, с възложител В. Ж., „Е.КОМ.Системи“ЕООД…/П-01-12-2

Инвестиционно предложение „Цех-хале за обработка на камък, битова сграда, складово пространство и паркоместа-гаражи на терен в ПИ 031063, местност „Марина“

Инвестиционно предложение „Цех-хале за обработка на камък, битова сграда, складово пространство и паркоместа-гаражи на терен в ПИ 031063, местност „Марина“, землище на с. Сатовча, Община Сатовча“ с възложител Ц. Ю…/П-01-53-1