Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Tретата (последна) обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”

Tретата (последна) обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”

На 30 май 2016 г. от 11.00 ч. , в град Гоце Делчев,  в зала „Общински съветници” , в сградата на Общински съвет – Гоце Делчев, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” проведе третата (последна) обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB. Пред заинтересованите страни от поречие на река Места бяха представени две презентации.

 

Координаторът на проекта за БД „ЗБР” инж. Ванина Мицева представи дейностите по характеризиране, оценка на антропогенния натиск, оценка на състоянието, програми за мониторинг и програми от мерки за граничните с Р Гърция подземни водни тела, които са осъществени от БД „ЗБР” в хода на разработването на Проекта на ПУРБ (2016 – 2021 г.).  Ръководителят на проекта проф. Алексей Бендерев от Геологически институт на БАН запозна присъстващите с основните цели, дейности и очаквани резултати по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB, осъществен със средства осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

На срещата присъстваха кметът на община Гоце Делчев – г-н  Владимир Москов,  и други представители на община Гоце Делчев, представители на община Белица и община Банско.

 

След направените презентации, протече дискусия и обсъжнане по теми, свързани с ресурсите на подземните водни тела в региона, възможния трансграничен пренос на пресни води от тях към Р Гърция, опазване на доброто им състояние и възможностите за ефективно ползване за питейно-битово водоснабдяване на населението.

Презентация на инж. Ванина Мицева, координатор на проект  за БД „ЗБР” на тема: „Дейности, свързани с потенциално трансграничните подземни водни тела в западнобеломорски район, при разработване на ПУРБ на ЗБР (2016 -2021)”.

 

Презентация на професор Алексей Бендерев, Геологически институт на БАН, ръководител на проекта на тема :  „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”.