Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Kрайният срок за подаване на декларациите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата година е 31 януари 2018 г.

Kрайният срок за подаване на декларациите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата година е 31 януари 2018 г.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” напомня на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че със заповед от 21 декември 2017 г. на министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на декларациите по чл. 194б от Закона за водите, както и указания за тяхното попълване.

Подробна информация е налична на сайта на БД ЗБР – www.wabd, панел „Контролна дейност“, раздел „Декларации“.

За титулярите на разрешителни, които не са подали декларация в указания срок ще бъдат предприетите действия за ангажиране на наказателна отговорност