Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

басейнови дирекции карта

Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник. През 2002 г. по силата на чл. 153 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС са създадени 4 дирекции за басейново управление на водите към Министерство на околната среда и водите:

1. Дунавски район (БД "ДР") с център Плевен - обхващащ водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки;

2. Черноморски район (БД "ЧР") с център Варна - обхващащ територията източно от подземния вододел на малм-валанжския водоносен хоризонт и водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните морски води и териториалното море. Басейнова дирекция "Черноморски район" включва територията на 46 общини от 8 административни области с население 1 149 млн. жители.;

3. Източнобеломорски район (БД "ИБР") с център Пловдив - за водосборните области на реките Тунджа, Марица, Арда, Бяла река;

4. Западнобеломорски район (БД "ЗБР") с център Благоевград - за водосборните области на реките Места, Струма и Доспат. 

 
Принципът на басейновото управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария.

Басейновата дирекция се координира, контролира от Министерството на околната среда и водите и е държавна администрация, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник за дейността, организацията на работа и състав на Басейновите дирекции.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" 
гр. Благоевград
бул. "Св. Димитър Солунски" № 66

тел. 073/894 103
факс: 073/894 102

ел.поща: bdblg@wabd.bg

Работно време:
09:00 -12:00
12:30 - 17:30


Телефон за справки по процедури, фронт-офис: 073 894 130

Зелен телефон

В случаи на аварийни ситуации, изземане на наносни отложения от реките или проблеми, свързани с водните обекти, обадете се на:
GSM: 0889 288 807
тел: 073 894 130

Резултатите от всички проверки по сигнали от Зелен телефон, ще се публикуват в секция ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Оперативен телефон

Оперативен телефон за регистриране на сигнали за опасност от наводнения, с цел предотвратяване на вредните въздействия на водите от преминаване на високи вълни, в следствие на предвидими и/или изключителни обстоятелства. GSM: 0879 400 678

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"