Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

На 02.12.2016 г., от 10.30 ч., в зала № 2 – втори етаж в сградата на БД„ЗБР”, ще се проведе обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР за периода 2016-2021 година.

С оглед на значимостта на плана, се надяваме на вашето присъствие за отразяването му.

 

Повече информация ще намерите на интернет-страницата на БД „ЗБР“: http://www.wabd.bg/docs/plans/EOPURB/saobshtenie.pdf  

На 17.11.2016 г., от 10.30 ч., в зала № 2 – втори етаж в сградата на БД„ЗБР” ще се проведе редовна пресконференция. На нея ще бъде представена дейността на Басейнова дирекция за месец октомври (в това число извършени проверки, събрани суми от такси, констатирани нарушения и др.). (публикувано на 16.11.2016 г.)