Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

На 8.12.2017 г., петък, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) ще даде пресконференция, на която директорът инж. Радослав Георгиев ще представи своята визия и цели за дългосрочното развитие на дейността на дирекцията. 

Пресконференцията е от 9,30 ч в сградата на БДЗБР, Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” №66, в Посетителски център – втори етаж. Акцент ще бъде поставен и върху предстоящите дейности, които ще залегнат в годишния план на БДЗБР за 2018 г.

Басейновият съвет към Басейнова дирекция „Западнобломорски район“ (ЗБДБР) ще проведе второ редовно заседание за 2017г.

Заседанието ще бъде в петък, 8 декември, от  10 ч, в сградата на БДЗБР в Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” №66, в зала №2, ет. 2.

Основните теми са предвидените мерки през първия цикъл на Плана за управление на риска от наводнения (2016-2021г.), компетентните по прилагането на плана институции и отчитане на напредъка по изпълнението на мерките. Ще бъдат представени и актуалните промени в Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.