Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" ще проведе първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2016 г.

На 15 март, от 10:30 часа, в заседателната зала на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", гр. Благоевград, бул. "Св.Димитър Солунски" 66,  ет.2  ще се проведе Първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2016 г.

На заседанието ще бъдат представени и разгледани:

1. Проект на План за управление на речните басейни 2016-2021 г. в Западнобеломорски район за басейново управление;

2. Проект на План за управление на риска от наводнения:

3. Представяне на резултатите и заключенията от постъпилите предложения в хода на проведените Обществени консултации на проектите на "План за управление на речните басейни" и "План за управление на риска от наводнения" (ПУРН) в Западнобеломорски район за втория планов период 2016г.-2021 г.

4. Дискусия относно промените в ЗИД на Закона за водите, във връзка с прилагане на процедурата за почистване на речните корита от наносни отложения и осигуряване на тяхната нормална проводимост с цел защита от вредното въздействие на водите.

Функциите на Басейновия съвет са регламентирани в Устройствения правилник за Дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на Басейновите съвети., издаден от Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 25 /18.03.2003 г.). Басейновите съвети (БС) консултират басейновите дирекции в дейността им при балансирано управление на водите в интерес на обществото,  защита на здравето на населението, съхранение на естествените природни ресурси и устойчиво развитие на съответния басейнов район.

Регистрационна форма за участие в Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2016г.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” стартира обществените консултации по Проектите на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021г. за Западнобеломорски район за басейново управление, в рамките на законоустановените шестмесечни срокове от датите на публикуването им.

Обществените консултации на проектите на ПУРБ и ПУРН в Западнобеломорски район ще се проведат както следва:

* 16 февруари 2016 г., /вторник/,  от 9:30 ч., в град Благоевград, зала  

„22-ри септември”, площад „Георги Измирлиев” № 1;

* 19 февруари 2016 г., /петък/, от 10:30 ч., в град Перник, Общинска 

администрация - Перник, зала „Панорама”,  площад "Св. Иван Рилски" №1А;

* 23 февруари 2016 г., /вторник/, от 10:30ч., в град Банско, 

„Посетителски информационен център”, площад  "Възраждане" № 1 и

* 26 февруари 2016 г., /петък/, от 10:00 ч., в град Доспат, читалище 

 „Иван Вазов”, ул."Първи май" №1.

ПУРБ обобщава, надгражда и доразвива резултатите от дейностите в първия планов период 2010-2015г. за постигане на добро екологично състояние на водните тела, като основната му цел е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела. Ключов компонент на ПУРБ представлява неговата Програма от мерки, основана на прегледа на изпълнението на предходната, на анализ на състоянието на водните тела, на значимия натиск и неговото въздействие върху водните ресурси. Тя предлага възможно най-добрия набор от мерки за всяко водно тяло, с цел постигане или поддържане на доброто му състояние. 

ПУРН съдържа основните изводи и заключения от Предварителната оценка на риска от наводнения, определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), картите на заплахата и на риска от наводнения на тези райони, както и Програма от мерки за всеки РЗПРН и има една основна цел да осигури необходимата превенция на риска от наводнения, като бъде гарантиран животът и здравето на население, да бъде защитена в максимална степен стопанската дейност, да се опази околната среда и културното наследство в определените РЗПРН.

ПУРБ и ПУРН са документи, които засягат интересите на широк кръг водоползватели, граждани, инвеститори, общински и областни администрации, неправителствени организации, както и оказват влияние върху изготвянето на планове и програми на други ведомства и институции. 

Ето защо, с цел осигуряване на прозрачност при управлението на водните ресурси и риска от наводнения, разбиране на целите, мерките и възможностите за ефективното им прилагане, от изключително значение е проектите на двата плана да се познават от заинтересованите страни и широката общественост, което да гарантира активно обсъждане в рамките на законоустановения шестмесечен срок за провеждане на обществени консултации от датата на публикуването им. 

Проектите на двата  плана са публикувани  на сайта на БД „ЗБР” - www.wabd.bg  и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg