Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

П О К А Н А

Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград кани представители на заинтересованите страни и медиите на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на постигнатите резултати по проекта BG161PO005/12/1.20/02/29 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013”, на която ще присъства и Министъра на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева. 

Срещата ще се проведе на 11 февруари 2016г., четвъртък, от 13.30 ч в Зала №2 /етаж втори/ на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски” №66.

В рамките на проекта са изпълнени следните основни дейности: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво; Съставяне на проекти на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения; Разработване на национална Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в Плановете за управление на риска от наводнения; Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ; Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи – ползи; Провеждне на обществени консултации на проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риск от наводнения; Подготовка на План за управление на риска от наводнения; Трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни; Организация и управление на проекта; Одит; Информация и публичност на проекта. 

Стойността на проекта е 2 149 199,90 лв. с ДДС, от които Европейското финансиране - 80% в размер на 1 719 359,92 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране – 20% в размер на 429 839,98лв. от държавния бюджет на Р България. Включените дейности съответстват на изискванията на Директива 2007/60/ЕС на Европейския парламент и на съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения и на Закона за водите.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР за участие в ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на  резултатите по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” на територията на БД „Западнобеломорски район, по процедура BG 161PO005/12/1.20/02/29, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж. попадащи в градски агломерационни ареали на оперативна програма  „Околна среда 2007-2013", Благоевград, 11 февруари 2016 г. 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Регистрация на участниците;
  2. Приветствие от Директора на БД ЗБР и откриване на заседанието; 
  3. Представяне на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за басейните на реките Струма, Места и Доспат, утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013г. на Министъра на околната среда и водите;
  4. Дискусия;
  5. Представяне на напредъка в изпълнението на Програмите от мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ за първия планов период 2010-2015 г. и докладването им пред Европейската комисия по околна среда;
  6. Дискусия;
  7. Закриване на заседанието. 

Работна среща на техническата подгрупа за сътрудничество между Гърция и България