Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Бенефициент -Дирекц11я „Управление на водите", МОСВ

Дирекция „Управление на водите" в Мин истерството на околната среда и водите е одобрена като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетна ос 1 „Води" на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 r." по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG 16М1ОРОО2-1.017 „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022- 2027 г." за проект № BGl6MIOP002-1.017-000J ,.ПУРБ 2022-2027 г." Партн ьори по проекта са и четирите басейнови дирекции в България.

Общата стойност на проекта е 24 000 000 лв„ от които 85% или 20 400 000 лв. са средства от Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз (ЕС) и 15% или 3 600 000 лв. - Национално съфи:нансиране.

Целта на проекта е разработване и подготовка за приемане на третите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022-2027 г. за четирите района на басейново управление  Дунавски,  Черноморск и ,  Източнобеломорски  и Западнобеломорски. В началото ще бъде направена актуализация на характеристиките на повърхностните и подземните водни тела, зоните за защита на водите и оценка на натиска, въздействието и риска върху тях. След което ще се направи икономически анализ на водоползването, оценката на състоянието на водните тела и зоните за защита на водите, вкл. оценка на въздействието от промените на климата върху тях . На база на резултатите от предходните дейности ще бъдат актуализирани каталогът от мерки и програмите от мерки, също така ще бъдат разработени методики, подходи и помощни средства за разработване на ПУРБ. В заключитетш я етап ще бъдат изготвени проекти на ПУРБ за Ltетирите района за басейново управление в България за периода 2022-2027 г., за които ще се проведе процедура по Екологична оценка съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда.

BG16M10P 002- l.017-0001,,ГIУРБ 2022-2027 г."

 Елементи на проекта са и консултации със заинтересованите страни и широката общественост на всеки етап на разработване на ПУРБ, както и трансrраничната координация  със съседни държави;

Резултатите от проекта ще допринесат за изпълнение задълженията  на  Р. България по прилагането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите). Резултатите от проекта са и ключов елемент от процеса на уп равление на водите в Бъшария, както по отношение планиране и изпълнение на мерки за постигане на добро екологично състояние на водните тела, така и в посока на укрепване и разширяване на междусекторното и регионалното партньорството в процеса на планиране, а също и при изпълнение на ПУРБ и заложените в тях мерки за периода 2022-2027 г.

Изпълнението на проекта ще се допринесе за постигане на Специфична цел 2 на приоритетна ос 1 „Води" на ОПОС 2014-2020 г. „Подобряване оценката на състоянието на водите".

Срок на изпълнение на проекта - 47 месеца от датата на издаване на Заповедта на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Заовед № РД-ОП-107/07.11.20 18 r.)

 

На 22 ноември 2018 г. от 11.00 часа в зала №2 в сградата на БДЗБР се проведе Второто редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г.

На заседанието бяха представени изпълнението на мерките към Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения, с отговорен орган БДЗБР, както и предприетите дейности за изпълнение на програмата за стопанисване на  минералните води, с осигурено  финансиране през 2018 година от ПУДООС. 

              

Интерес предизвика изпълнението на мярка „Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната дейност върху повърхностни и подземни води  на територията на Западнобеломорски район“ чрез дейност Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води в териториалния обхват на ЗБР. Дискутирани бяха въпроси, породени от представените резултати от контролната дейност на БДЗБР, в т.ч. налагането на конкретни санкции при констатирани нарушения на разпоредбите на ЗВ, липсата на финансов ресурс за изпълнението на мерките, осигуряващи проводимостта на речните корита от компетентността на областните и общинските администрации.

 

Материали от срещата са налични тук и тук