Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Служителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и техните деца за поредна година взеха активно участие в кампанията „Да изчистим България заедно“,  на която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Почистена беше местността Бистраците до р. Струма, край Благоевград. Това е едно от местата за риболов, предпочитани от жителите на града.

         

За седма поредна година кампанията „Да изчистим България заедно“ се организира от bTV. През 2018 г. МОСВ осигури 40 000 чувала и 80 000 чифта ръкавици, които бяха раздадени чрез изнесените структури на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Басейновите дирекции и Националните паркове. 3590 бона за гориво получиха областните управи за транспортиране на събраните отпадъци до Регионалните системи за управление на отпадъците, събрани от доброволци в рамките на кампанията.

                 
Служители на МОСВ и на 15 септември ще бъдат на местата за почистване, наред с всички граждани, включили се в инициативата и ще координират и подпомагат инициативата „Да изчистим България заедно“.

            

 

Проведено беше първото редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Участниците се запознаха със сключеното споразумение между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на аналитични услуги за изпълнението на третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Представени бяха индикаторите за събиране на информация за мерките в ПУРБ за ЗБР за периода 2016-2021 г., необходими за тяхното докладване пред ЕК. Експерти от Дирекцията представиха пред аудиторията напредъка по изпълнението на мерки от ПУРБ, за които отговорна институция е БДЗБР.

Разгледани бяха и основните проблеми, свързани с провеждането на процедурите по учредяване на санитарно-охранителни зони, които предизвикаха оживена дискусия сред присъстващите. 

Материали от заседанието са налични на следните линкове: