Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Извънредните проверки, за които Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ информира чрез сайта си, установиха нарушение – незаконно изземване на наносни отложения от коритото на р. Струма. То е констатирано по десния бряг на реката в района на с. Вълково, община Сандански. Чрез багер с обратна лопата е добит 3 куб.м. материал, извозен с товарен автомобил.

        Самоличността на собствениците на автомобилите, с които е извършено нарушението е установена със съдействието екипите на РПУ-Сандански. Регистрираният добив на наносни отложения е нарушение на чл. 140, ал. 5 и ал. 6 от Закона за водите и Заповед РД-09-347/11.04.2018 г. на министъра на земеделието и храните. БДЗБР ще предприеме необходимите действия за ангажиране на наказателна отговорност. Съгласно разпоредбите на чл. 200 от Закона за водите, санкциите за нерегламентирано изземване на наносни отложения  са в размер от 20 000 до 50 000 лв.

 Извънредните проверки на речните корита, които по всяко време на денонощието правят служителите на Дирекцията продължават.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ приканва за повишена гражданска активност по отношение на подаването на сигнали, свързани с нерегламентирани дейности по Закона за водите и апелира към спазване на нормативните изисквания. 
    Към момента е в сила Заповед РД-09-347/11.04.2018г. на министъра на земеделието и храните, с която се забранява извършването на дейности в речните легла, с цел обезпечаване нормалното размножаване на рибната фауна. Забраната е със срок от 15 април до 31 май 2018 г., включително в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м. надморска височина; от 1 май до 15 юни 2018 г. в рибностопанските обекти, намиращи се от  500  до 1500 м. надморска височина.
    С цел установяване спазване на забраната, служители на БДЗБР извършват засилени проверки и в почивни и празнични дни. При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции в съответствие с разпоредбите на чл. 200 от Закона за водите. Напомняме, че съгласно разпоредбите на Закона за водите, добива на инертни материали от речните корита е забранен, освен в случаите, в които е необходимо осигуряване на нормалната им проводимост, и подлежи на санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв.
    В резултат от нерегламентираното изземване на наносни отложения се нанасят щети, както на речните корита, така и на изградените хидротехнически съоръжения, което от своя страна е предпоставка за повишаване на риска от наводнения в тези участъци и увреждане на изградена инфраструктура.
    При установяване на нерегламентирани дейности в речните корита може да подавате сигнали на телефон  - 0889288807.