Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

При съвместна проверка с РПУ – Гоце Делчев на  р. Сушица, в участък на 200 м преди вливането ѝ в р. Места, в землището на Гоце Делчев, експерти на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“  установиха нерегламентирано изземване на наносни отложения от речното легло на реката. Проверката е извършена незабавно след подаден сигнал на „зеления“ телефон на БДЗБР. 

В момента на пристигане на екипа на БДЗБР, земекопната и транспортната техника – багер и автосамосвал, използвана за изземването и извозването на наносни отложения, заедно с водачите, които я управляват, е задържана от служителите на РПУ. С тяхно съдействие е установена собствеността на й и самоличността на водачите.   Техниката е регистрирана на „Екодин“ ЕООД и ЕТ „Костадин Чакалов-Техмикс“.

При пристигане на екипа автосамосвалът е бил натоварен с иззетия от речното легло наносен материал. В хода на проверката материалът е върнат обратно на мястото, от което е добит, а земекопната и транспортната техника са изведени от границите на водния обект.

БДЗБР ще предприеме необходимите действия за ангажиране на наказателна отговорност на нарушителите.

Представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, РИОСВ –  Благоевград, община Петрич и кмета на с. Рибник, извършиха съвместна проверка по сигнал от медийна публикация за изхвърлени отпадъци в коритото на р. Струма в землището на с. Рибник.

При извършения обход и оглед на място в проверения участък от р. Струма е установено, че в бермата на реката има отпадъци с растителен произход, опаковки и отпадъци от маркучи за капково напояване. В коритото на р. Струма няма наличие на отпадъци. Осигурена е нормална речна проводимост в участъка.

При проверката е извършен обход и оглед и на участък от р. Рибник преминаваща през селото и вливаща се в р. Струма, където също са констатирани локални замърсявания с посочените по-горе отпадъци.  Провереният участък р. Рибник също е с нормална речна проводимост. 

За констатираните замърсявания РИОСВ – Благоевград е дала предписание на кмета на община Петрич за почистване на участъците.