Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

     Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) напомня на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че крайният срок за заплащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за миналата година е 31 март 2018 г. 
    Размерът на таксата се определя според Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, публикувана в Държавен вестник бр. 2 от 06.01.2017 г. с постановление №383/29.12.2016 г на Министерски съвет.
    Заплащането на таксите става само по банков път по сметката на БДЗБР, която е посочена на интернет страницата на институцията – http://www.wabd.bg. В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периода, за който се отнася плащането, и че е такса по Закона за водите.  След този срок неплатените такси се събират принудително по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
    В същия срок – 31 март, следва да се представят и докладите по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Докладите се изготвят по образец, качен на страницата на БДЗБР, секция „Контролна дейност“, подсекция „Доклади“.
    Когато не бъде представен доклад, това е нарушение на цитираните разпоредби и подлежи на санкция по реда на чл. 200, ал.1, т. 42 от Закона за водите, която законодателят е определил в размер от 500 до 2000 лв.

Експерти от Басейнова дирекция „Западнообеломорски район“ изнесоха урок пред шестокласници от три паралелки с изучаване на чужди езици от Средно училище "Св. Климент Охридски", Благоевград. Урокът беше свързан с влажните зони, по повод 2 февруари - Световния ден на влажните зони. Темата му за 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“.

              Децата обогатиха знанията си с информация за Рамсарската конвенция, влажните зони в България, растенията и животните, които се срещат в тях, както и за ролята им като резервоар на вода и значимостта им за устойчивото градско бъдеще. 

      Шестокласниците взеха участие в образователна игра, в която по групи сгъваха фигурки от хартия - оригами с формата на животни, обитаващи влажните зони. За утвърждаване на техните знания, урокът завърши с въпроси към децата, на които те дадоха изчерпателни отговори.

БДЗБР подари на училището 3 бр. магнитни дъски за подобряване на материалната им база. Всеки един от участниците получи папка с информационна брошура.

      

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението им за човечеството и планетата.