Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

При проверка на БД "Западнобеломорски район" на участък от река Влахинска след водохващането за МВЕЦ Влахи, собственост на „Бистън енерджи“ АД – София, на 15.01.2018 г., е установено, че условието от Разрешително за водовземане № 41140133/19.06.2009 г., за осигуряване на екологични води за нормалното функциониране на екосистемите в река Влахинска се изпълнява. Проверката е по повод подаден сигнал от Сдружение Балканка, за неосигуряване на водни количества.  

 

При посещение от служителите на дирекцията на място е констатирано, че водите на реката протичат през стената на масивния яз и рибния проход на водохващането. В резултат от почистване на яза е нарушена целостта на рейката, измерваща моментно преминаващите водни количества през рибния проход на водохващането, за което на дружеството е направено съответно предписание и е определен срок за монтиране на измервателна рейка. След изтичането му ще бъде направена нова проверка.

Освен МВЕЦ Влахи, за който е подаден сигналът, са извършени проверки и на останалите три МВЕЦ, изградени на река Влахинска. В хода на проверките няма установени нарушения. 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” напомня на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че със заповед от 21 декември 2017 г. на министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на декларациите по чл. 194б от Закона за водите, както и указания за тяхното попълване.

Подробна информация е налична на сайта на БД ЗБР – www.wabd, панел „Контролна дейност“, раздел „Декларации“.

За титулярите на разрешителни, които не са подали декларация в указания срок ще бъдат предприетите действия за ангажиране на наказателна отговорност