Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ отбеляза Световния ден на водата – 22 март с учениците от VII СОУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград. Децата участваха  в интересни игри и занимания. Началото на празничната програма включваше музикални и танцови изпълнения, подготвени от ученици от І ви до VІІ клас. Те рисуваха върху текстилни торбички за пазар по темата„Природата за водата“.                                                                                                           

Акцент в тържеството стана инициативата „Природата за водата – да изпратим послание към бъдещето“. По предварително зададената тема  децата представиха своето виждане за начина, по който  можем да съхраним водата и цялата природа, от която тя зависи. Интересни макети, табла, изобразяващи връзката на водата с природата бяха изработили учениците. Записаха и видеоклип, изпращащ силно послание за опазването на водата и нашата роля в това.    

Играта „Водна щафета“ отправи предизвикателство за преминаване на различни препятствия и решаването на кръстословици. С кратка викторина бяха проверени знанията на учениците по въпросите, свързани с водата. Всяко мероприятията беше със състезателен характер и най- оригиналните предложения получиха награди, осигурени от БДЗБР.

    

     Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) напомня на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че крайният срок за заплащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за миналата година е 31 март 2018 г. 
    Размерът на таксата се определя според Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, публикувана в Държавен вестник бр. 2 от 06.01.2017 г. с постановление №383/29.12.2016 г на Министерски съвет.
    Заплащането на таксите става само по банков път по сметката на БДЗБР, която е посочена на интернет страницата на институцията – http://www.wabd.bg. В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периода, за който се отнася плащането, и че е такса по Закона за водите.  След този срок неплатените такси се събират принудително по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
    В същия срок – 31 март, следва да се представят и докладите по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Докладите се изготвят по образец, качен на страницата на БДЗБР, секция „Контролна дейност“, подсекция „Доклади“.
    Когато не бъде представен доклад, това е нарушение на цитираните разпоредби и подлежи на санкция по реда на чл. 200, ал.1, т. 42 от Закона за водите, която законодателят е определил в размер от 500 до 2000 лв.