Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Второ редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се проведе на 8 декември 2017 г.  Участниците обсъдиха  влиянието на климатичните промени върху риска от наводнения. Представени бяха механизмите за финансиране на мерките в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за района и начините за тяхното отчитане. Специално внимание бе отделено и за отчитането на ефекта на мерките в ПУРН  върху състоянието на водните тела, както и на промените в Тарифата за таксите за водовземане и за ползване на воден обект.

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инж. Радослав Георгиев представи на пресконференция основните задачи пред институцията. Като най–важни бяха посочени прилагането на европейското и българското законодателство за подобряване на управлението в областта на водите, поддържане на високо ниво на административното обслужване и осигуряване на прозрачност в работата на БДЗБР пред обществото и активен диалог с всички заинтересовани страни. 

Той представи и етапите от изготвянето на Плана за управление на риска от наводнения и компетенциите и ролята на БДЗБР по отношение на дейностите, свързани с управлението на риска от наводнения. Обсъдени бяха наводненията в община Кюстендил и предприетите мерки, както и нормативно установените компетенции на институциите по отношение на проводимостта  и изземването на наносни отложения.