Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

На 22 ноември 2018 г. от 11.00 часа в зала №2 в сградата на БДЗБР се проведе Второто редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г.

На заседанието бяха представени изпълнението на мерките към Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения, с отговорен орган БДЗБР, както и предприетите дейности за изпълнение на програмата за стопанисване на  минералните води, с осигурено  финансиране през 2018 година от ПУДООС. 

              

Интерес предизвика изпълнението на мярка „Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната дейност върху повърхностни и подземни води  на територията на Западнобеломорски район“ чрез дейност Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води в териториалния обхват на ЗБР. Дискутирани бяха въпроси, породени от представените резултати от контролната дейност на БДЗБР, в т.ч. налагането на конкретни санкции при констатирани нарушения на разпоредбите на ЗВ, липсата на финансов ресурс за изпълнението на мерките, осигуряващи проводимостта на речните корита от компетентността на областните и общинските администрации.

 

Материали от срещата са налични тук и тук

 

Общо 213 проверки са извършили инспекторите от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ през октомври. По - голямата част тях са за установяване състоянието и правилната експлоатация на водовземни съоръжения и съоръженията за измерване на водните количества. Тридесет са проверките за спазване на условията в издадените разрешителни, 26 са за състояние и проводимост на речните легла и на заустващите съоръжения, 15 са за контрол за осигуряване на проводимост, 4 броя са проверките на комплексни язовири за спазване на режимен график на МОСВ. Направени са 6 проверки чрез облитане с дрон на водни обекти в участъци, попадащи в Райони със значителен потенциален риск от наводнения и за проверка на проводимостта на речни участъци.

В резултат на упражнения контрол  са дадени 19 писмени предписания. През октомври са съставени 14 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 12 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби и санкции по Закона за водите на обща стойност - 17 300 лв.  В рамките на месеца от санкции  и глоби са събрани - 13 872,78 лв. От такси за осъществено право на използване на водите по реда на Закона за водите, са събрани - 173462,07 лв.

През отчетния период, представители на БДЗБР, НАП и икономическа полиция извършиха съвместни проверки на пресевни инсталации, с цел установяване на обстоятелствата, свързани с дейността на конкретните обекти.