Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, РИОСВ –  Благоевград, община Петрич и кмета на с. Рибник, извършиха съвместна проверка по сигнал от медийна публикация за изхвърлени отпадъци в коритото на р. Струма в землището на с. Рибник.

При извършения обход и оглед на място в проверения участък от р. Струма е установено, че в бермата на реката има отпадъци с растителен произход, опаковки и отпадъци от маркучи за капково напояване. В коритото на р. Струма няма наличие на отпадъци. Осигурена е нормална речна проводимост в участъка.

При проверката е извършен обход и оглед и на участък от р. Рибник преминаваща през селото и вливаща се в р. Струма, където също са констатирани локални замърсявания с посочените по-горе отпадъци.  Провереният участък р. Рибник също е с нормална речна проводимост. 

За констатираните замърсявания РИОСВ – Благоевград е дала предписание на кмета на община Петрич за почистване на участъците.

 

При проверка на БД "Западнобеломорски район" на участък от река Влахинска след водохващането за МВЕЦ Влахи, собственост на „Бистън енерджи“ АД – София, на 15.01.2018 г., е установено, че условието от Разрешително за водовземане № 41140133/19.06.2009 г., за осигуряване на екологични води за нормалното функциониране на екосистемите в река Влахинска се изпълнява. Проверката е по повод подаден сигнал от Сдружение Балканка, за неосигуряване на водни количества.  

 

При посещение от служителите на дирекцията на място е констатирано, че водите на реката протичат през стената на масивния яз и рибния проход на водохващането. В резултат от почистване на яза е нарушена целостта на рейката, измерваща моментно преминаващите водни количества през рибния проход на водохващането, за което на дружеството е направено съответно предписание и е определен срок за монтиране на измервателна рейка. След изтичането му ще бъде направена нова проверка.

Освен МВЕЦ Влахи, за който е подаден сигналът, са извършени проверки и на останалите три МВЕЦ, изградени на река Влахинска. В хода на проверките няма установени нарушения.