Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” напомня на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че със заповед от 21 декември 2017 г. на министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на декларациите по чл. 194б от Закона за водите, както и указания за тяхното попълване.

Подробна информация е налична на сайта на БД ЗБР – www.wabd, панел „Контролна дейност“, раздел „Декларации“.

За титулярите на разрешителни, които не са подали декларация в указания срок ще бъдат предприетите действия за ангажиране на наказателна отговорност

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че във връзка с новата Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, публикувана в Държавен вестник бр. 2 от 06.01.2017 г.  са изготвени нови образци на декларации по чл.195б  от Закона за водите,  одобрени със Заповед на министъра на околната среда и водите от 21.12.2017г., както и указания за попълването им. Цитираните документи са налична на сайта на БД „ЗБР" – www.wabd. Панел „Контролна дейност" , както и на сайта на Министерство на околната среда и водите. 

Срокът за подаване на декларациите е 31 януари на текущата година за предходната

Образците на декларациите може да изтеглите от тук