Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) започна изпълнението на мярка от Програмата от мерки в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. В периода 28 ноември - 14 декември 2017 г. експерти от дирекцията посетиха 25 от намиращите се на територията на БДЗБР общо 33 общини. Те събраха информация за минали наводнения, случили се след януари 2011 г. и нанесените в резултат от тях щети.

Второ редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се проведе на 8 декември 2017 г.  Участниците обсъдиха  влиянието на климатичните промени върху риска от наводнения. Представени бяха механизмите за финансиране на мерките в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за района и начините за тяхното отчитане. Специално внимание бе отделено и за отчитането на ефекта на мерките в ПУРН  върху състоянието на водните тела, както и на промените в Тарифата за таксите за водовземане и за ползване на воден обект.