Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

БД „ЗБР” информира, че във връзка с постъпил сигнал на „зелен телефон” на БД „ЗБР” в 17:15ч. на 06 октомври 2016г., както и сигнал от Сдружение „Балканка” от 17:45ч. на същата дата, отнасящи се за замърсяване на р.Струма след яз. „Пчелина”, причинено от изпускане на води, носещи тиня от цитирания язовир е извършена незабавна проверка от страна на БД „Западнобеломорски район”. 

В хода на проверката е установено, че ВЕЦ „Пчелина” работи и това е причината за състоянието на река Струма след язовира. По време на проверката ВЕЦ „Пчелина” незабавно е преустановил работата.

Днес, 07.10.2016г. в 09:00ч. от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места” е потвърдено, че ВЕЦ „Пчелина” не е работил след проверката, извършена от страна на БД „ЗБР”. 

Обемът в язовира, измерен към 08:00ч. днес от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места”  е 53,400 млн.м3, кота 619,57м.

 

БД „ЗБР” се ангажира да иска през целия ден информация от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места”, с цел недопускане нарушаване параметрите на режимен график на МОСВ за месец октомври, съгласно който ВЕЦ „Пчелина” може да работи при обем над 53, 500 млн.м3.

Гости от Норвегия, Португалия, Естония, Испания и Гърция, посетиха Рилския манастир, водохващане „Бента”  на  река Рилска и ВЕЦ „Рила“. Визитата на чуждестранните гости е част от събитията, организирани от Програмния оператор на програми BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води “ и BG03 „Биологично разнообразие  и екосистеми“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 на Министерство на околната среда и водите.  Проявата под надслов „Слушаме природата, даваме решения“  има за цел да популяризира програмите, управлявани от МОСВ, в качеството му на програмен оператор, както и да представи междинните резултати по финансираните проекти.  Целта на посещението по река Рилска бе да се представят целите и резултатите по проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR, в който участва и БД „Западнобеломорски район”.  Проектът бе представен  от Венцислав Василев от Регионален екологичен център България, бенефициент по ANCHOR. 

На място на р.Рилска,  г-жа Ванеглия Иванова, Директор на БД „Западнобеломорски район” запозна присъстващите със спецификите  и значимостта на реката по отношение на Плана за управление на речните басейни,  териториалния обхват на БД „ЗБР”  и  други интересни факти, свързани с водните обекти., както и предизвикателствата , свързани с управлението им.

  

С параметрите на „Бента” присъстващите бяха запознати от инж. Людмила Аргирова, представител на собственика  „Бад гранитоид”АД, гр. София.  Голям интерес  и много въпроси предизвика факта, че водовземното съоръжение е изградено през 1924г. и до днес функционира. Програмата продължи с посещение на ВЕЦ „Рила”, част от каскада „Рила”, където на място бяха запознати от инж.  Иван  Спириев, началник „каскада” с историята  и параметрите на ВЕЦ-а, където като добра практика бе демонстрирано как съоръжения изградени в началото на миналия век, могат да бъдат рехабилитирани и използвани и днес.

  

В допълнение към визитата бе предвидено и посещение на Рилския манастир, един от най-значимите културни паметници в България, символ на България, включен в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО.  Присъстващите бяха впечатлени и с голям интерес изслушаха фактите за хиляда и стогодишната история от създаването на духовното средище, поднесени от  г-н Лазар  Чавков,  заместник-кмет на Община Рила. 

  

 

Гостите не скриха любопитството  и задоволството си от посетените обекти, както и не спряха да задават въпроси свързани  с тях, поради което сме сигурни, че същото ще остави добър спомен от посещението в региона.